Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Διεθνής διαγωνισμός άνω των ορίων με ανοιχτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου για τις «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - Αποκατάστασης του διακόσμου και των ξύλινων δομικών στοιχείων οθωμανικής οικίας στην οδό παίδων στη Χαλκίδα»

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η συντήρηση και αποκατάσταση του διακόσμου και των ξύλινων δομικών στοιχείων της οθωμανικής οικίας στην οδό Παίδων στη Χαλκίδα.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 92522200-8 «Υπηρεσίες συντήρησης ιστορικών κτιρίων».[1]Η ανάθεση της σύμβασης υπό την μορφή χωριστών τμημάτων δεν είναι δυνατή λόγω της φύσης του έργου, το οποίο συνιστά ενιαίο σύνολο με ενιαίο αισθητικό ύφος.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 448.250,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ:  555.830,00€).Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 28 μήνες.. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής.​

 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις