Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Διεθνής ανοιχτός ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών αποκατάστασης – Φάση Β΄ (Υποέργο 6) στο πλαίσιο του έργου (Συντήρηση, αποκατάσταση, ανάδειξη του θεάτρου και των άλλων μνημείων του Ιερού της Δωδώνης – Φάση Α΄» (MIS 5002472)

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων προκηρύσσει Δημόσιο Ανοιχτό Διαγωνισμό μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για συμβάσεις άνω των ορίων εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει τιμής.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια υλικών αποκατάστασης (Β' φάση) που χρησιμοποιούνται στις εργασίες αποκατάστασης του αρχαίου θεάτρου και των άλλων μνημείων του Ιερού της Δωδώνης και πιο συγκεκριμένα: ασβεστόλιθος, λευκό τσιμέντο-πρόσμικτα κονιαμάτων και ειδικά μέταλλα.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 111.255,90 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 89.722,50€ ΦΠΑ : 21.533,40€).

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τρία τμήματα με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό:

ΤΜΗΜΑ 1: «Ασβεστόλιθος», προϋπολογισμού κατ΄ ανώτατο όριο 59.089,10€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α. : 47.652,50€, ΦΠΑ: 11.436,60€)

Προϋπολογισμός ανά CPV 

44921300-5 : προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α. : 47.652,50€, ΦΠΑ: 11.436,60€

ΤΜΗΜΑ 2: «Λευκό τσιμέντο, πρόσμικτα κονιαμάτων», προϋπολογισμού κατ΄ ανώτατο όριο 9.300,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α. : 7.500,00€ ΦΠΑ 1.800,00€)

Προϋπολογισμός ανά CPV

44111200-3: προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α. : 6.750€, ΦΠΑ: 1.620,00€

24957200-9: προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α. : 750,00€, ΦΠΑ: 180,00€

ΤΜΗΜΑ 3: «Ειδικά μέταλλα», προϋπολογισμού κατ΄ ανώτατο όριο 42.866,80€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α. : 34.570,00€ ΦΠΑ 8.296,80€)

Προϋπολογισμός ανά CPV

14622000-7: προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α. : 16.500,00€ ΦΠΑ 3960,00€

14724000-2: προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α. : 18.070,00€ ΦΠΑ 4.336,80€

 ​

Ο μέγιστος αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται έως τρία. Πιο συγκεκριμένα, προσφορές υποβάλλονται είτε για το σύνολο των τμημάτων είτε για ένα ή περισσότερα τμήματα αλλά πάντα για το σύνολο των προϊόντων του κάθε τμήματος.

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τις πιστώσεις της Πράξης (MIS 5002472) «Συντήρηση, αποκατάσταση, ανάδειξη του θεάτρου και των άλλων μνημνείων του Ιερού της Δωδώνης – Φάση Α΄» (κωδικός ενάριθμου έργου 2016ΕΠ01810051). Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος 2014-2020» (ΕΣΠΑ 2014-2020).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 15-05-2023

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 17-05-2023

 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις