Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Προμήθεια και τοποθέτηση εκθεσιακού εξοπλισμού Μουσείου Πετραλώνων Χαλκιδικής» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2: «Προμήθεια και τοποθέτηση εκθεσιακού εξοπλισμού» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Επανέκθεση συλλογών Μουσείου Πετραλώνων

Η Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας προκηρύσσει Ανοικτό, Δημόσιο​​​, Διεθνή, Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της τιμής, συνολικού ​προϋπολογισμού 227.822,58 € (μη συμπεριλαμβανομένο​​υ ΦΠΑ) που αφορά στην επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια και τοποθέτηση εκθεσιακού εξοπλισμού Μουσείου Πετραλώνων Χαλκιδικής» του Υποέργου 2 «Προμήθεια και τοποθέτηση εκθεσιακού εξοπλισμού» στο πλαίσιο της Πράξης: «Επανέκθεση συλλογών Μουσείου Πετραλώνων» (Κωδ. Πράξης/MIS ΟΠΣ 5070523). Ο διαγωνισμός έχει λάβει συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 180087,1.​

Ημερομηνία:

23/12/2022 -

Τόπος:

  • Χαλκιδική, Χαλκιδικής

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Σχετικά Αρχεία:

Θέμα:

Αρχαιολογικοί χώροι, Αρχαιότητες, Μουσεία

Ημερομηνία Έκδοσης:

23/12/2022

Έτος:

2022
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις