Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Διεθνής Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός αρ.1/2022 (Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών) για την «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ι.Ν. ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ»

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV) : 14622000-7 (ΧΑΛΥΒΑΣ)
45223110-0 (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ)

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια και εγκατάσταση μεταλλικών στοιχείων και διατάξεων για τη στερέωση του Ι.Ν. Αγίων Θεοδώρων , στο πλαίσιο του έργου «Στερέωση /Αποκατάσταση και Συντήρηση Ι.Ν. Αγίων Θεοδώρων Αθηνών».

Συνοπτικά περιλαμβάνει την προμήθεια και τοποθέτηση των παρακάτω ενισχυτικών διατάξεων :

Α) Ανοξείδωτων μεταλλικών ελκυστήρων διαφόρων μηκών σε διάφορες στάθμες του ναού οι οποίοι παγιώνονται στα δύο άκρα με διπλές κυκλικές μεταλλικές πλάκες αγκύρωσης. Ορισμένοι φέρουν και αρμοκλείδα τάνυσης ενδιάμεσα του μήκους τους.

Β) Ανοξείδωτων μεταλλικών θλιπτήρων κοίλης διατομής με ειδική θύρα ελέγχου και τάνυσης της αρμοκλείδας.

Γ) Ανοξείδωτων μεταλλικών αγκυρίων με διαμορφωμένο σπείρωμα σε όλο τους το μήκος στην δυτική όψη του ναού και στο κωδωνοστάσιο.

Δ)Αφανούς μεταλλικής περίδεσης τρούλου.

Ε)Θολωτών διαφραγματικών διατάξεων υπερκείμενων των εξωραχίων 7 θόλων  του ναού με μέλη από ανοξείδωτο χάλυβα, τα οποία θα παγιώνονται στην στέψη των κατακόρυφων τοίχων έδρασης των θόλων με κατακόρυφα βλήτρα.

Ζ)Καμπύλων ενισχυτικών διατομών από ανοξείδωτο χάλυβα για την περίσφιξη των κατακόρυφων τοίχων έδρασης 3 θόλων του ναού και των 2 τοξωτών ανοιγμάτων του Νάρθηκα προς τα γωνιαία διαμερίσματα.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 2-4 117 42 ΑΘΗΝΑ

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

Ι.Ν. ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΘΗΝΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 175142,73 €

Συνολικός Προϋπολογισμός : 217176,98 € (με ΦΠΑ)

Ο προϋπολογισμός  θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου: «ΣΤΕΡΕΩΣΗ/ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ι.Ν. ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ» με κωδικό πράξης (ενάριθμο) 2018ΕΠ08510018 της ΣΑΕΠ0851.
 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Δημόσιος Διαγωνισμός με υποβολή κλειστών προσφορών, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της τιμής.
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

14/10/2022 – 15/11/2022 14:30:00


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

18-11-2022  10:30:00​​​​


Ημερομηνία:

14/10/2022 - 15/11/2022

Τόπος:

  • Αθήνα, Αττικής

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Σχετικά Αρχεία:

Ημερομηνία Έκδοσης:

17/10/2022
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις