Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αποτελέσματα ανοικτής δημόσιας διαβούλευσης επί του σχεδίου τεύχους διακήρυξης αρ. 2/2022 με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση εκθεσιακού εξοπλισμού Μουσείου Πετραλώνων Χαλκιδικής»

Από την Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας ανακοινώνεται​ κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 47 του Ν. 4412/2016 ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία ανοικτής δημόσιας διαβούλευσης μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων επί του σχεδίου τεύχους διακήρυξης αρ. 2/2022 με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση εκθεσιακού εξοπλισμού Μουσείου Πετραλώνων Χαλκιδικής» στο πλαίσιο της ενταγμένης στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» (MIS: 5070523) Πράξης «ΕΠΑΝΕΚΘΕΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ». Η διαβούλευση ανακοινώθηκε στον δικτυακό τόπο του ΕΣΗΔΗΣ (https://cerpp.eprocurement.gov.gr/eproc-deliberation/unprotected/searchDeliberations.htm?execution=e1s2) με κωδικό 22DIAB000024691.​ Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης αναφέρονται αναλυτικά στο συνημμένο στην παρούσα αρχείο.

Ημερομηνία:

03/08/2022 -

Τόπος:

  • Χαλκιδική, Χαλκιδικής

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Σχετικά Αρχεία:

Θέμα:

Αρχαιολογικοί χώροι, Διενέργεια διαγωνισμού

Ημερομηνία Έκδοσης:

03/08/2022

Έτος:

2022
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις