Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο διακήρυξης με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση εκθεσιακού εξοπλισμού Μουσείου Πετραλώνων Χαλκιδικής»

​​Η Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας, Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, προσκαλεί τους ενδιαφερ​​​όμενους οικονομικούς φορείς σε ανοικτή Δημόσια Διαβούλευση μη δεσμευτικής συμμετοχής, με σκοπό τη συλλογή εποικοδομητικών παρατηρήσεων και σχολίων επί του σχεδίου Διακήρυξης 2/2022 και των Παραρτημάτων της που αφορούν σε ανοικτό, ηλεκτρονικό, άνω των ορίων, διαγωνισμό για την:


«Προμήθεια και τοποθέτηση εκθεσιακού εξοπλισμού Μουσείου Πετραλώνων Χαλκιδικής»


στο πλαίσιο της ενταγμένης στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» (MIS: 5070523) Πράξης: «ΕΠΑΝΕΚΘΕΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ»


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από το Ελληνικό Δημόσιο, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) και συγκεκριμένα τη ΣΑ ΕΠ0081 με κωδικό ενάριθμου έργου 2020ΕΠ00810070.


Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στα 282.500,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., (προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.: 227.822,58 €, Φ.Π.Α.: 54.677,42 €).


Η παρούσα ανακοίνωση έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), www.eprocurement.gov.gr, με μοναδικό κωδικό 22DIAB000024691 και στον ιστότοπο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, www.culture.gov.gr.


Η διαδικασία της διαβούλευσης θα διεξαχθεί αποκλειστικά μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.gr και σύμφωνα με τους κανόνες υποβολής σχολίων που έχουν αναρτηθεί στον εν λόγω σύνδεσμο, για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την ανάρτηση του Σχεδίου Τεύχους Διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ προς Διαβούλευση.

Το Σχέδιο Τεύχους Διακήρυξης έχει αναρτηθεί στο ΕΣΗΔΗΣ χωρίς το Παράρτημα ΙΙ (Σχέδια Φυσικού Αντικειμένου), λόγω του μεγέθους του αρχείου. Το πλήρες τεύχος είναι διαθέσιμο στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς στον ιστότοπο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, διεύθυνση www.culture.gov.gr, στη διαδρομή

 https://www.culture.gov.gr/el/announcements/SitePages/internationalcontests.aspx.


Επισημαίνεται ότι, κατά την καταχώρηση παρατηρήσεων/σχολίων των οικονομικών φορέων μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, οι εν λόγω παρατηρήσεις/σχόλια αναρτώνται αυτούσια στον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ, ως σχόλια της ανακοίνωσης διενέργειας της Δημόσιας Διαβούλευσης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που οι οικονομικοί φορείς επιθυμούν την υποβολή πινάκων, σχεδίων, εικόνων, χαρτών ή φωτογραφιών, τότε τα αρχεία αυτά μπορούν να αποσταλούν στο diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, με σαφή αναφορά του μοναδικού κωδικού της διαβούλευσης που αφορούν.


Οι παρατηρήσεις, προτάσεις ή και τα σχόλια που υποβάλλονται στη διαβούλευση θα πρέπει να σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα, με αναφορά της συγκεκριμένης ενότητας, παραγράφου ή και υποπαραγράφου στην οποία αναφέρονται, με πλήρη τεκμηρίωση. Επίσης, πρέπει να δίνονται τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου Οικονομικού Φορέα (Επωνυμία, e-mail) που υποβάλει σχόλιο / παρατήρηση / πρόταση. 


Μετά το πέρας της προθεσμίας διενέργειας της Δημόσιας Διαβούλευσης θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στον ιστότοπο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, διεύθυνση www.culture.gov.gr, στη διαδρομή https://www.culture.gov.gr/el/announcements/SitePages/internationalcontests.aspx με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στη διαδικασία, όπου και θα αναρτηθούν οι παρατηρήσεις που, τυχόν, υποβλήθηκαν.


Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή στη διαδικασία της ανοικτής Δημόσιας Διαβούλευσης.​

Ημερομηνία:

08/07/2022 -

Τόπος:

  • Χαλκιδική, Χαλκιδικής

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Σχετικά Αρχεία:

Θέμα:

Διενέργεια διαγωνισμού

Ημερομηνία Έκδοσης:

08/07/2022

Έτος:

2022
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις