Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Παράταση των προθεσμιών για την διενέργεια του Διεθνούς, Δημόσιου, Ανοικτού Διαγωνισμού αρ. 2/2021 για την «Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού Σπηλαίου Πετραλώνων Χαλκιδικής»

Η Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας αποφασίζει την παράταση, λόγω των ειδικών συνθηκών της τρέχουσας περιόδου, των προθεσμιών για την διενέργεια του Διεθνούς, Δημόσιου, Ανοικτού Διαγωνισμού με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/214339/13-5-2021 (ΑΔΑ: Ψ76Φ4653Π4-ΘΜ​​​​​​Τ) και συστημικό αριθμ​​​​​​​​​ό ΕΣΗΔΗΣ 132075 για την «Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού Σπηλαίου Πετραλώνων Χαλκιδικής» για τις ανάγκες του Υποέργου 3 «Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού» της Πράξης «Ανάδειξη σπηλαίου Πετραλώνων και αναβάθμιση των υποδομών του» (με κωδικό ΟΠΣ 5022250), συνολικού προϋπολογισμού στο όριο εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας, ήτοι εκατόν τριάντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και δεκαεννέα λεπτών (138.454,19€), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ή εκατόν εβδομήντα μίας χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και είκοσι λεπτών (171.683,20 €), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.


Ημερομηνία:

16/06/2021 -

Τόπος:

  • Χαλκιδική, Χαλκιδικής

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Σχετικά Αρχεία:

Θέμα:

Δημόσιες Συμβάσεις Προμηθειών

Ημερομηνία Έκδοσης:

16/06/2021

Έτος:

2021
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις