Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Διακήρυξη για τη Σύναψη Συμφωνίας - Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ομαδικής Ασφαλιστικής Κάλυψης Ζωής και Υγείας του Καταδυόμενου προσωπικού των Εφορειών Εναλίων Αρχαιοτήτων και Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Η Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς προκηρύσσει συμφωνία πλαίσιο με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού έως 323.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων, που αφορά στην επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών ομαδικής ασφαλιστικής κάλυψης ζωής και υγείας του καταδυόμενου προσωπικού των Εφορειών Εναλίων Αρχαιοτήτων και Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για τρία (3) έτη

Η εκτιμώμενη αξία είναι ενδεικτική και μη δεσμευτική και προέκυψε αντικειμενικά, αφού ελήφθησαν υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία:  α) η πραγματική αξία του τελευταίου ετήσιου ασφαλιστηρίου συμβολαίου για το καταδυόμενο προσωπικό της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων, προσαυξημένη ελαφρώς, η οποία ανέρχεται στο ποσό των έως 1.750,00 € ετησίως ανά άτομο, β) το υπό ασφάλιση καταδυόμενο προσωπικό των ΕΕΑ και ΕΠΣ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, που για το 2021 ανέρχεται κατά τη στιγμή της δημοσίευσης σε 40 άτομα (μόνιμο, ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ προσωπικό) και μπορεί κατά τη διάρκεια της 1ης εκτελεστικής σύμβασης για το έτος 2021 να διαμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας (βλ. π.χ. έργα αυτεπιστασίας) με την υπογραφή πρόσθετων πράξεων ασφάλισης-απασφάλισης, μέχρι  το όριο της διαθέσιμης κατ' έτος πίστωσης(βλ.πίνακα 1). Ομοίως θα ισχύσει και για τις εκτελεστικές συμβάσεις των δύο επόμενων ετών (2022-2023) μέχρι τη λήξη της Συμφωνίας-Πλαίσιο, με αύξηση όμως των ασφαλίστρων 5% ανά άτομο κατ' έτος.  

Η Συμφωνία-Πλαίσιο και οι επιμέρους ετήσιες εκτελεστικές Συμβάσεις της χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων & Απαλλοτριώσεων και βαρύνουν τις πιστώσεις του ΚΑΕ 0892.51

Ο εν θέματι διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψήφιους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ μέχρι την Τετάρτη, 18/11/2020 και τοπική ώρα 15:00.​​

Ημερομηνία:

18/11/2020 - 23/11/2020

Τόπος:

  • Ελλάδα

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Σχετικά Αρχεία:

Θέμα:

Διενέργεια διαγωνισμού

Πληροφορίες για τον Πολίτη:

​Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού:  Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2020 και τοπική ώρα 12:00

Τόπος

Αθήνα 

Ημερομηνία Έκδοσης:

27/10/2020

Έτος:

2020
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις