Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Διεθνής Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για το Υποέργο 4 με τίτλο «Μεταφορές όγκων μαρμάρου και Ενοικίαση γερανοφόρων οχημάτων» του έργου «Αποκατάσταση Αρχαίου θεάτρου Λάρισας – Ε φάση» (MIS 5041781)

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας προκηρύσσει Διεθνή Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για συμβάσεις με προϋπολογισμό ανώτερο του ορίου εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (επί τη βάσει της τιμής).

Αντικείμενο του εν θέματι διαγωνισμού αποτελεί η επιλογή αναδόχου για τις «Μεταφορές όγκων μαρμάρου και Ενοικίαση γερανοφόρων οχημάτων» για τις ανάγκες της αποκατάστασης του Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας. Το προαναφερθέν αντικείμενο  του έργου περιλαμβάνει : Α) μεταφορές όγκων μαρμάρου, που αφορούν στην μεταφορά 109,44 m3 όγκων μαρμάρου από το λατομείο σε εργοστάσιο επεξεργασίας και 91,20 m3 μαρμάρινων αρχιτεκτονικών μελών από το εργοστάσιο στο εργοτάξιο του Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας. Το σύνολο των δρομολογίων εκτιμάται σε 41, με μέγιστη απόσταση δρομολογίου τα 550 km.  Β) την ενοικίαση τουλάχιστον δύο γερανοφόρων οχημάτων με χειριστές, που αφορά στην τοποθέτηση και χειρισμό γερανοφόρων οχημάτων στο χώρο της ορχήστρας και στο χώρο των διασπάρτων αρχιτεκτονικών μελών για την ανύψωση, μετακίνηση και τοποθέτηση αρχιτεκτονικών μελών για τις ανάγκες των εργασιών αποκατάστασης του αρχαίου θεάτρου. Το εκτιμώμενο συνολικό κόστος είναι τετρακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες, τετρακόσια ευρώ (468.400,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% ,  προϋπολογισμός  χωρίς Φ.Π.Α. 24%: τριακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες, επτακόσια σαράντα ένα ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά (377.741,94€).

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις της Πράξης (MIS 5041781)  «Αποκατάσταση Αρχαίου θεάτρου Λάρισας –  Ε φάση» και με ενάριθμο κωδικό 2019ΕΠ00610014, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλίας  2014-2020» (ΕΣΠΑ 2014-2020).

Ο εν θέματι διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψήφιους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την Πέμπτη, 13 Αυγούστου 2020 και τοπική ώρα 15:00.

 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις