Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Διεθνής Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για το Υποέργο 3 με τίτλο «Σάρωση με laser – τρισδιάστατο λογισμικό CAD/CAM» του έργου «Αποκατάσταση Αρχαίου θεάτρου Λάρισας – Ε φάση» (MIS 5041781)

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας προκηρύσσει Διεθνή Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για συμβάσεις με προϋπολογισμό ανώτερο του ορίου εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (επί τη βάσει της τιμής).

Αντικείμενο του εν θέματι διαγωνισμού αποτελεί η επιλογή αναδόχου για την «Σάρωση με laser – τρισδιάστατο λογισμικό CAD/CAM» για τις ανάγκες της αποκατάστασης του Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας. Το προαναφερθέν αντικείμενο  του έργου είναι η ψηφιακή αποκατάσταση του Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας, στην περιοχή των κερκίδων, με δημιουργία των τρισδιάστατων μοντέλων εδωλίων στις θέσεις που απουσιάζουν. Θα πραγματοποιηθεί γεωμετρική τεκμηρίωση με εργασίες τρισδιάστατης (3D) σάρωσης, και παραγωγή τρισδιάστατων ψηφιακών μοντέλων σε λογισμικό CAD/CAM, με σύγχρονες τεχνικές υψηλής γεωμετρικής ακρίβειας. Το εκτιμώμενο συνολικό κόστος είναι εκατόν ογδόντα τρείς χιλιάδες, είκοσι τέσσερα ευρώ (183.024,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% , προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.: εκατόν σαράντα επτά χιλιάδες, εξακόσια ευρώ (147.600,00€).

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις της Πράξης (MIS 5041781)  «Αποκατάσταση Αρχαίου θεάτρου Λάρισας –  Ε φάση» και με ενάριθμο κωδικό 2019ΕΠ00610014, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλίας  2014-2020» (ΕΣΠΑ 2014-2020).

Ο εν θέματι διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψήφιους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την Παρασκευή, 14 Αυγούστου 2020 και τοπική ώρα 15:00.

 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις