Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Παράταση των προθεσμιών για την διενέργεια του Διεθνούς, Δημόσιου, Ανοικτού Διαγωνισμού αρ. 1/2020 για την «Προμήθεια και τοποθέτηση φερόντων στοιχείων διαδρομής επισκεπτών, κιγκλιδωμάτων και λοιπών μεταλλικών στοιχείων σπηλαίου Πετράλωνων Χαλκιδικής»

​H Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας αποφασίζει την παράταση, λόγω των ειδικών συνθηκών της τρέχουσας περιόδου, των προθεσμιών για την διενέργεια του Διεθνούς, Δημόσιου, Ανοικτού Διαγωνισμού με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΠΣ/ΓΒΕ/ 151283/103384/1392/668/26-3-2020 (ΑΔΑ: 99ΔΧ4653Π4-ΛΑΙ) και συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 90397,1 για την «Προμήθεια και τοποθέτηση φερόντων στοιχείων διαδρομής επισκεπτών, κιγκλιδωμάτων και λοιπών μεταλλικών στοιχείων σπηλαίου Πετράλωνων Χαλκιδικής» για τις ανάγκες του Υποέργου 2 «Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών στοιχείων» της Πράξης «Ανάδειξη σπηλαίου Πετραλώνων και αναβάθμιση των υποδομών του» (με κωδικό ΟΠΣ 5022250), συνολικού προϋπολογισμού ανώτερου του ορίου εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας, ήτοι διακοσίων εννέα χιλιάδων οκτακοσίων δεκαπέντε ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (209.815,76 €), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ή διακοσίων εξήντα χιλιάδων εκατόν εβδομήντα ενός ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών (260.171,54 €), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Ημερομηνία:

28/04/2020 -

Τόπος:

  • Χαλκιδική, Χαλκιδικής

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Σχετικά Αρχεία:

Θέμα:

Δημόσιες Συμβάσεις Προμηθειών

Ημερομηνία Έκδοσης:

28/04/2020

Έτος:

2020
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις