Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Διεθνής δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση προθηκών κ.α., στο πλαίσιο του Υποέργου 3, του έργου με τίτλο «Οργάνωση μόνιμης έκθεσης Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων και εξοπλισμός αποθηκών» (MIS 5007851)
ΕΕ-ΠΤΑ (no borders).jpg         EFACHANION_LOGO_EPK.jpg        ΕΣΠΑ (no borders).jpg

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων προκηρύσσει Ανοικτό, Δημόσιο, Διεθνή, Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 1.612.903,23€ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) που αφορά στην επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια και εγκατάσταση προθηκών, αναπαραστάσεων, ειδικών καατασκευών και βάθρων, φωτιστικών σωμάτων ράγας και στόχευσή τους, εξοπλισμού πολυμέσων, δημιουργία και εγκατάσταση εποπτικού υλικού και ψηφιακών εφαρμογών, για την έκθεση του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων» με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Αναθέτουσα Αρχή
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού/Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων
Ταχ. Δ/νση: Στοά Βαρδινογιάννη, 4ος όροφος | 731 34, Χανιά
Κωδικός NUTS: EL434
2. Δημοσίευση στην ΕΕΕΕ
Ημερομηνία αποστολής 12/06/2019 με αριθμό προκήρυξης στην ΕΕ S:2019/S 112-274534
3. Πληροφορίες για τη Διακήρυξη στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη διαδρομή Αρχική ► Ενημέρωση ► Ανακοινώσεις-Διαγωνισμοί ► Διεθνείς Διαγωνισμοί στις 14/06/2019.
4. Τύπος Σύμβασης
Προμήθεια αγαθών.
5. Αντικείμενο του εν θέματι Διαγωνισμού είναι η επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια και εγκατάσταση προθηκών, αναπαραστάσεων, ειδικών κατασκευών και βάθρων, φωτιστικών σωμάτων ράγας και στόχευσή τους, εξοπλισμού πολυμέσων, δημιουργία και εγκατάσταση εποπτικού υλικού και ψηφιακών εφαρμογών, για την έκθεση του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων» σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΓΠ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ/ΤΔΑΜΣ/Φ21-ΚΕ/70468/34195/3617/1046/30.04.2013 Υπουργική Απόφαση για την έγκριση Μουσειολογικής Μελέτης - Α΄ φάση και Μουσειογραφικής Μελέτης - Α΄ φάση του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων, το υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΛΜ/ΤΑΜΣ/43905/24954/1348/892/15.02.2016 έγγραφο για την διαβίβαση της θεωρημένης Μουσειολογικής μελέτης του νέου Αρχαιολογικού μουσείου Χανίων, και το υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΜΕΕΜΠΚ/118278/9528/2034/11.04.2016 έγγραφο για τη διαβίβαση της τελικής (μελέτη εφαρμογής) Μουσειογραφικής μελέτης του νέου Αρχαιολογικού Μουσείο Χανίων, σχέδια των οποίων αποτυπώνονται στο Παράρτημα Ζ΄ της εν θέματι Διακήρυξης.

Το προαναφερθέν συνολικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την προμήθεια, κατασκευή και εγκατάσταση των παρακάτω οκτώ (8) ομάδων:
 • Μουσειακές προθήκες (5 τύποι προθηκών)
 • Ειδικές εκθεσιακές κατασκευές που περιέχουν προθήκες
 • Ειδικές κατασκευές - εξωτερικά βάθρα - Απτικά
 • Αναπαραστάσεις αρχαιοτήτων
 • Ειδικός φωτισμός
 • Ψηφιακές εφαρμογές και ηλεκτρονικός εξοπλισμός
 • Εποπτικό υλικό
 • Μηχανήματα ύγρανσης - αφύγρανσης για προθήκες
6. Κοινό λεξιλόγιο για τις Δημόσιες Συμβάσεις (CPV)
CPV: 39154000 – 6 «Εξοπλισμός εκθέσεων»
7. Η εκτιμώμενη αξία της Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των δυο εκατομμυρίων ευρώ (2,000.000,00€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% [προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: ένα εκατομμύριο, εξακόσιες δώδεκα χιλιάδες, εννιακόσια τρία ευρώ και είκοσι τρία λεπτά (1.612.903,23€) και ΦΠΑ: τριακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες, ενενήντα έξι ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτά (387.096,77€)] .
8. Διάρκεια της Σύμβασης ή προθεσμία εκτέλεσης
Δεκαοκτώ (18) μήνες από την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης.
9. Τα υπό προμήθεια είδη και αγαθά θα εγκατασταθούν στους χώρους του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων. Ο χρόνος, ο τόπος και τρόπος παράδοσης, καθώς και ο χρόνος παραλαβής της προμήθειας περιγράφονται στο άρθρο 6.2 της εν θέματι Διακήρυξης και ορίζονται αναλυτικά στο συνημμένο σχέδιο της σχετικής Σύμβασης που θα υπογραφεί μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του αναδόχου.
10. Εναλλακτικές προσφορές δεν θα ληφθούν υπόψη.
11. Οι εγγυήσεις που απαιτούνται στον εν θέματι διαγωνισμό είναι οι εξής
 • Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, η οποία ανέρχεται στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, ήτοι το ποσό των τριάντα δυο χιλιάδων, διακοσ​ίων πενήντα οκτώ ευρώ και έξι λεπτών (32.258,06€).
 • Για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης απαιτείται η εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ 24%, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
 • Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής μεγαλύτερου ύψους από αυτό που καλύπτεται με την εγγύηση καλής εκτέλεσης, προσκομίζεται από τον ανάδοχο εγγύηση προκαταβολής που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής.
 • Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας και Συντήρησης ποσού έως το 2% της συνολικής συμβατικής αξίας, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, η οποία κατατίθεται στην Αναθέτουσα Αρχή για περίοδο τουλάχιστον πέντε (5) ετών και καλύπτει την εγγύηση για συντήρηση, διάθεση ανταλλακτικών, αποκατάσταση ζημιών κλπ., με ευθύνη του αναδόχου προμηθευτή.

12. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από το Ελληνικό Δημόσιο, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) και συγκεκριμένα τη ΣΑΕ 0021, με ενάριθμο Κωδικό Πράξης ΣΑ 2017ΕΠ00210015, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Κρήτη 2014-2020».
13. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της σχετικής σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε (α) κράτος-μέλος της Ένωσης, (β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), (γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και (δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της σχετικής παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
14. Για την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων απαιτείται
 • Η επιτυχής εκτέλεση δύο τουλάχιστον (2) παρόμοιων με το προκηρυσσόμενο έργων, δηλαδή, προμήθεια και κατασκευή προθηκών - μουσειακών κατασκευών, τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων, προμήθεια εξοπλισμού πολυμέσων, δημιουργία και τοποθέτηση εποπτικού υλικού και ψηφιακών εφαρμογών, σε Δημόσια ή ιδιωτικά μουσεία ή άλλους εκθεσιακούς χώρους, που πραγματοποιηθήκαν κατά την τελευταία 5ετία. Η συνολική αξία αυτών θα πρέπει να είναι συνολικής συμβατικής αξίας τουλάχιστον ενός εκατομμύριου ευρώ (1.000.000,00€), χωρίς ΦΠΑ 24%.
 • Να διαθέτουν πιστοποιητικά ή αποδεικτικά στοιχεία από επίσημα αναγνωρισμένα ινστιτούτα.

15. Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, απαιτείται να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων ύψους, τουλάχιστον, 500.000,00€ (πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ). Ήτοι, το συνολικό άθροισμα του μέσου γενικού ετήσιου κύκλου εργασιών των τριών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (2016, 2017, 2018) να είναι τουλάχιστον 1.500.000,00€ (ένα εκατομμύριο, πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ).
16. Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία.
17. Κριτήριο κατακύρωσης
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
18. Παραλαβή τεύχους Διακήρυξης 1/2019
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το σχετικό Τεύχος της εν θέματι Διακήρυξης και οποιοδήποτε άλλο σχετικό με τον εν θέματι Διαγωνισμό έγγραφο, άνευ αντιτίμου, από τη διαδικτυακή σελίδα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ ή την ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθώς και από την ιστοσελίδα του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
19. Ο εν θέματι διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψήφιους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι τη Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2019 και ώρα 15:00.
20. Οι υποψήφιοι μπορούν να αιτηθούν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της εν θέματι Διακήρυξης μέχρι και τη δέκατη (10η) ημέρα πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή μέχρι την Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2019 και ώρα 15:00. Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον δικτυακό τόπο του εν θέματι Διαγωνισμού, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.
21. Προδικαστικές προσφυγές - προσωρινή δικαστική προστασία
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.
22. Γλώσσα διενέργειας του εν θέματι Διαγωνισμού και εκτέλεσης της σχετικής Σύμβασης είναι η Ελληνική. Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
23. Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος προσφοράς
Δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία διενέργειας του εν θέματι Διαγωνισμού. Προσφορές με μικρότερο χρόνο ισχύος θα απορρίπτονται.
24. Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) την Παρασκευή, 26 Ιουλίου 2019 και ώρα 10:00.

Ημερομηνία:

14/06/2019 - 26/07/2019

Τόπος:

 • Χανιά, Χανίων

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Σχετικά Αρχεία:

Θέμα:

Δημόσια Διοίκηση, Δημόσιες Συμβάσεις, Δημόσιες Συμβάσεις Προμηθειών, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ, Διενέργεια διαγωνισμού, Διοικητικές Διαδικασίες, Επιχειρηματικότητα και Ανταγωνιστικότητα, Ευρωπαικά και Διεθνή Αναπτυξιακά Προγράμματα, Ευρωπαϊκή Ένωση, Μουσεία, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ, Πληροφορία και Επικοινωνία, Συγχρηματοδοτούμενα έργα

Πληροφορίες για τον Πολίτη:

Στοά Βαρδινογιάννη, 4ος όροφος

731 34, Χανιά Κρήτης

+302821094487 (τηλ.)

+302821044418 (fax)

efacha@culture.gr (email)

Ημερομηνία Έκδοσης:

14/06/2019

Έτος:

2019
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις