Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Διεθνής Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός αρ.1/2019 (Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών) για την «Προμήθεια και εγκατάσταση ικριώματος στο Ναό του Ολυμπίου Διός»

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV) : 44212310-5 (Ικριώματα)

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση μεταλλικού γαλβανισμένου ικριώματος στο Ναό του Ολυμπίου Διός στην Αθήνα, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί αφενός για τις εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης του Μνημείου και αφετέρου για την υποστύλωση των επιστυλίων.

Συνοπτικά περιλαμβάνει τα παρακάτω:

Α) τη στατική – αντισεισμική μελέτη του ικριώματος και δαπέδου έδρασης

Β) την προμήθεια και επί τόπου διαμόρφωση δαπέδου από ωπλισμένο σκυρόδεμα επί του οποίου θα εδραστεί το ικρίωμα του Ναού του Ολυμπίου Διός στην Αθήνα

Γ) την προμήθεια και εγκατάσταση σε τρεις φάσεις, ικριώματος στο Ναό του Ολυμπίου Διός στην Αθήνα

Δ) την τελική αποξήλωση και μεταφορά όλων ή του μεγαλύτερου τμήματος των μεταλλικών στοιχείων του ικριώματος

Ε) την τελική αποξήλωση του δαπέδου έδρασης του ικριώματος 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

Αρχαιολογικός Χώρος Ολυμπιείου στην Αθήνα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 282258 €

Συνολικός Προϋπολογισμός : 350000 € (με ΦΠΑ)

Ο προϋπολογισμός  θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου: «Στερέωση και Συντήρηση του Ναού του Ολυμπίου Διός στην Αθήνα» με κωδικό με κωδικό πράξης (ενάριθμο) 2018ΕΠ08510027 της ΣΑΕΠ0851.

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Δημόσιος Διαγωνισμός με υποβολή κλειστών προσφορών, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού

Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της τιμής.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1/08/2019 – 06/09/2019 14:00:00​

​​ 

Ημερομηνία:

01/08/2019 - 06/09/2019

Ώρα Έναρξης:

14:00

Τόπος:

  • Αθήνα, Αττικής

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Σχετικά Αρχεία:

Θέμα:

Δημόσιες Συμβάσεις Προμηθειών

Πληροφορίες για τον Πολίτη:

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών

Μακρυγιάννη 2-4 117 42 ΑΘΗΝΑ

Ημερομηνία Έκδοσης:

01/08/2019

Έτος:

2019
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις