Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Διεθνής δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού αποθηκών με σύγχρονα συστήματα αποθήκευσης στο πλαίσιο του έργου «Οργάνωση μόνιμης έκθεσης νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων και εξοπλισμός αποθηκών» (MIS 5007851)

ΕΕ-ΠΤΑ (no borders).jpg          EFACHANION_LOGO_EPK.jpg         ΕΣΠΑ (no borders).jpg


Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων προκηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της τιμής, προϋπολογισμού 467.741,94 € (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού αποθηκών με σύγχρονα συστήματα αποθήκευσης» με τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠ.ΠΟ.Α/Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων (Στοά Βαρδινογιάννη, 4ος όροφος, 731 34 | Χανιά, Κωδικός NUTS: EL434)
 • Δημοσίευση στην ΕΕΕΕ: Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης στις 10/09/2018 και ώρα 11:20, με αριθμό ΕΕ S 2018/S 175-3979403
 • Τύπος Σύμβασης: Προμήθεια αγαθών
 • Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού αποθηκών με σύγχρονα συστήματα αποθήκευσης» σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη. Τα προς προμήθεια και τοποθέτηση συστήματα αποθήκευσης πρέπει να πληρούν, επί ποινή αποκλεισμού, τα οριζόμενα λεπτομερώς ως προς τις ποσότητες και τις προδιαγραφές στο Παράρτημα Α΄ και στα συνημμένα σχέδια που εμφανίζονται στο Παράρτημα Ζ΄ της Διακήρυξης
 • Το προαναφερθέν συνολικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει:
  1. Σύστημα κινητών/κυλιόμενων συστοιχιών ραφιών (ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 1)
  2. Διώροφο σύστημα κινητών/κυλιόμενων συστοιχιών (ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 2)
  3. Σύστημα κινητών/κυλιόμενων συστοιχιών για ανάρτηση ψηφιδωτών που φέρουν μεταλλικό δάπεδο-πατάρι (ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 3)
  4. Σύστημα κινητών/κυλιόμενων συστοιχιών με συρτάρια για την αποθήκευση μετάλλινων ευρημάτων (ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 4)
  5. Σύστημα δύο σταθερών συστοιχιών ραφιών για αποθήκευση λίθινων
  6. Σύστημα σταθερής συστοιχίας με συρόμενα ράφια για αποθήκευση ψηφιδωτών και τοιχογραφιών
 • Κοινό λεξιλόγιο για τις Δημόσιες Συμβάσεις (CPV): 39151100 -6 «Συστήματα ραφιών».
 • Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ (580.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% [προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.: τετρακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες επτακόσια σαράντα ένα ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά (467.741,94€), και Φ.Π.Α.: εκατό δώδεκα χιλιάδες διακόσια πενήντα οκτώ ευρώ και έξι λεπτά (112.258,06 €)]
 • Διάρκεια της Σύμβασης ή προθεσμία εκτέλεσης: Τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
 • Τα υπό προμήθεια αποθηκευτικά συστήματα θα εγκατασταθούν σε χώρους του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων (Σκρα 11 | 731 33, Χαλέπα Χανίων). Ο χρόνος, ο τόπος και τρόπος παράδοσης, καθώς και ο χρόνος παραλαβής της προμήθειας, περιγράφονται στο άρθρο 6.2 της Διακήρυξης και ορίζονται αναλυτικά στο συνημμένο σχέδιο της Σύμβασης, που θα υπογραφεί μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του αναδόχου
 • Εναλλακτικές προσφορές δεν θα ληφθούν υπόψη
 • Οι εγγυήσεις που απαιτούνται στον παρόντα διαγωνισμό είναι οι εξής:
  1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, η οποία ανέρχεται στο ποσό των εννέα χιλιάδων τριακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (9.354,84 €)
  2. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72, παρ. 1β, του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α. 24%, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης
  3. Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής μεγαλύτερου ύψους από αυτό που καλύπτεται με την εγγύηση καλής εκτέλεσης, προσκομίζεται από τον ανάδοχο εγγύηση προκαταβολής, που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής.
  4. Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας και Συντήρησης ποσού έως το 2% της συνολικής συμβατικής αξίας -μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, η οποία κατατίθεται στην Αναθέτουσα Αρχή για περίοδο τουλάχιστον πέντε (5) ετών και καλύπτει την εγγύηση για συντήρηση, διάθεση ανταλλακτικών, αποκατάσταση ζημιών κλπ., με ευθύνη του αναδόχου προμηθευτή
 • Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από το Ελληνικό Δημόσιο, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) και συγκεκριμένα τη ΣΑΕ 0021, με ενάριθμο Κωδικό Πράξης ΣΑ 2017ΕΠ00210015 στο πλαίσιο του Ε.Π. «Κρήτη 2014-2020»
 • Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς
 • Για την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:
  1. κατά την διάρκεια των τριών τελευταίων ετών (2015-2016-2017), να έχουν εκτελέσει μια (1) τουλάχιστον σύμβαση προμηθειών, αντίστοιχη με το προκηρυσσόμενο έργο, οικονομικού μεγέθους τουλάχιστον ίσο με το 30% του προϋπολογισμού της παρούσας διακήρυξης, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%
  2. να διαθέτουν πιστοποιητικά και τεστ δοκιμών από επίσημα αναγνωρισμένα διεθνή ή ευρωπαϊκά ινστιτούτα
 • Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, απαιτείται να διαθέτουν, μέσο γενικό ετήσιο κύκλο των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων, ύψους τουλάχιστον 100.000,00€ (εκατό χιλιάδες ευρώ) χωρίς Φ.Π.Α. 24%, ήτοι, το συνολικό άθροισμα του μέσου γενικού ετήσιου κύκλου εργασιών των τριών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (2015, 2016, 2017) να είναι τουλάχιστον 300.000,00€ (τριακόσιες χιλιάδες ευρώ) χωρίς Φ.Π.Α. 24%
 • Είδος διαδικασίας: Ανοικτή
 • Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της τιμής
 • Παραλαβή τεύχους διακήρυξης: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το σχετικό Τεύχος Διακήρυξης και οποιοδήποτε άλλο σχετικό με τον Διαγωνισμό έγγραφο, άνευ αντιτίμου, από τη διαδικτυακή σελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) ή την ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (https://www.culture.gr), καθώς και από την ιστοσελίδα του προγράμματος Διαύγεια (https://diavgeia.gov.gr)
 • Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της ψηφιακής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ). Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψήφιους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ μέχρι την 19/10/2018 και ώρα 15:00
 • Οι υποψήφιοι μπορούν να αιτηθούν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της Διακήρυξης μέχρι και την 10η ημέρα πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή μέχρι τις 09/10/2018 και ώρα 15:00. Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου Διαγωνισμού, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.
 • Προδικαστικές προσφυγές-προσωρινή δικαστική προστασία: Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών
 • Γλώσσα διενέργειας του Διαγωνισμού και εκτέλεσης της Σύμβασης είναι η Ελληνική. Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
 • Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος προσφοράς: 12 μήνες από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. Προσφορές με μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτονται.
 • Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (www.promitheus.gov.gr) στις 25/10/2018 και ώρα 10:00

Ημερομηνία:

13/09/2018 - 19/10/2018

Τόπος:

 • Χανιά, Χανίων

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Σχετικά Αρχεία:

Θέμα:

Συγχρηματοδοτούμενα έργα, Προμήθειες, Ευρωπαικά και Διεθνή Αναπτυξιακά Προγράμματα, Διενέργεια διαγωνισμού, Δημόσιες Συμβάσεις Προμηθειών, ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Πληροφορίες για τον Πολίτη:

Στοά Βαρδινογιάννη, 4ος όροφος

731 34, Χανιά Κρήτης

+302821094487 (τηλ.)

+302821044418 (fax)

efacha@culture.gr (email)

Ημερομηνία Έκδοσης:

13/09/2018

Έτος:

2018
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις