Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Διεθνής διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ» στο πλαίσιο του έργου «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ‘ΑΡΕΘΟΥΣΑ’»

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Εύβοιας προκηρύσσει διεθνή δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την επιλογή Αναδόχου για την Προμήθεια – Κατασκευή και Τοποθέτηση προθηκών και λοιπών μουσειακών κατασκευών για τη διαμόρφωση του εκθεσιακού κελύφους του Αρχαιολογικού Μουσείου Χαλκίδας 'Αρέθουσα' στο πλαίσιο του έργου «Οργάνωση Μόνιμης Έκθεσης του Αρχαιολογικού Μουσείου Χαλκίδας 'Αρέθουσα'», με τα ακόλουθα στοιχεία:

 

 1. Αναθέτουσα Αρχή: Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Εφορεία Αρχαιοτήτων Εύβοιας, Αρεθούσης και Ι. Κιαπέκου, 34133, Χαλκίδα.
 2. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΕΕ): Ημερομηνία αποστολής 31/07/2018
 3. Ανάρτηση στη ΚΗΜΔΗΣ: 01/08/2018
 4. Ανάρτηση στο ΕΣΗΔΗΣ: 01/08/2018, συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 62769
 5. Τύπος Σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας.
 6. Είδος διαδικασίας: Διεθνής δημόσιος ανοιχτός διαγωνισμός, που διενεργείται με ηλεκτρονικό τρόπο με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).
 7. Τόπος υλοποίησης της σύμβασης: Εκθεσιακοί χώροι του Αρχαιολογικού Μουσείου Χαλκίδας 'Αρέθουσα', Αρεθούσης και Ι. Κιαπέκου, 34133, Χαλκίδα.
 8. Κωδικός NUTS: EL642.
 9. Αντικείμενο διαγωνισμού: Η Προμήθεια – Κατασκευή – Τοποθέτηση προθηκών και λοιπών μουσειακών κατασκευών για τη διαμόρφωση του εκθεσιακού κελύφους του Αρχαιολογικού Μουσείου Χαλκίδας 'Αρέθουσα'.
 10. Κωδικός CPV: 39154000-6 (εξοπλισμός εκθέσεων).
 11.  Προϋπολογισμός: Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 510.000 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 411.290,32 €, ΦΠΑ: 98.709,68 €).
 12. Χρηματοδότηση: Η Πράξη στην οποία εντάσσεται η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το
  Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από το Ελληνικό Δημόσιο μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και συγκεκριμένα τη ΣΑΕΠ0561 με ενάριθμο 2017ΕΠ05610040 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα 2014-2020».
 13. Διάρκεια Σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως 20 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
 14. Παραλαβή Διακήρυξης: Οι ενδιαφερόμενοι έχουν ελεύθερη, δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στο Τεύχος Διακήρυξης και στα Παραρτήματά του από την ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr, της
  Αναθέτουσας Αρχής: www.yppo.gr και του "Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ": https://diavgeia.gov.gr.
 15. Ενημέρωση ενδιαφερόμενων: Σαγιά Α., Λιβιεράτου Α., Μπουκάρας Κ., τηλ. 22210-22402, fax: 22210-22402, e-mail: efaeuv@culture.gr.
 16. Τρόπος και προθεσμία υποβολής προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψηφίους
  ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, μέχρι την 10-09-2018. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών ή αντιπροσφορών.
 17. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού:  Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ την 14-09-2018. Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση οι Διαγωνιζόμενοι θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν.
 18. Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν:

  Φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.). γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Για ενώσεις δεν απαιτείται συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή της προσφοράς.
 19. Λόγοι αποκλεισμού: Αποκλείεται από τον παρόντα Διαγωνισμό ο διαγωνιζόμενος: α) εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του, ή σε περίπτωση ένωσης προσώπων, έστω και σε ένα συμμετέχοντα στην ένωση οικονομικό φορέα, οι λόγοι αποκλεισμού των άρθρων 73, 74 ν. 4412/2016 και άρθρο 39 ν. 4488/2017 και β) εφόσον δεν ασκεί εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας, ή δεν διαθέτει ειδική τεχνική και επαγγελματική επάρκεια όπως ορίζεται στο κείμενο του Διαγωνισμού.
 20. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι διαγωνιζόμενοι δεσμεύονται από την προσφορά τους για διάστημα 9 μηνών από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.
 21. Προκαταβολή: Προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής.
 22. Τρόπος πληρωμής: Ο Ανάδοχος επιλέγει έναν από τους ακόλουθους τρόπους πληρωμής: α1) Πληρωμή 100% της συμβατικής αξίας μετά την παραλαβή των υλικών, α2) Τμηματική εξόφληση απολογιστικά μετά την οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών κάθε φάσης, β1)με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής και την καταβολή του υπολοίπου μετά την οριστική παραλαβή των υλικών, β2) με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής και τρεις (3) τμηματικές πληρωμές με την οριστική παραλαβή κάθε τμηματικής παράδοσης της προμήθειας.
 23. Εγγυήσεις: Οι εγγυήσεις που απαιτούνται είναι: α) Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ποσού 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, β) Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ποσού 5% της συμβατικής αξίας, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και γ) εγγύηση καλής λειτουργίας ποσού έως 2%.
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις