Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών ανάδειξης του πολιτιστικού αποθέματος του Aρχαιολογικού Mουσείου Χανίων

Προκηρύσσεται ανοικτός διεθνής διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, σε ΕΥΡΩ, για την εκτέλεση του έργου: «Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών ανάδειξης του πολιτιστικού αποθέματος του Aρχαιολογικού Mουσείου Χανίων» 
Προκηρύσσεται ανοικτός διεθνής διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την εκτέλεση του έργου: «Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών ανάδειξης του πολιτιστικού αποθέματος του Aρχαιολογικού Mουσείου Χανίων», 
Βασικό αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία διαδικτυακής πύλης με την ανάπτυξη των ακόλουθων λειτουργικών υπηρεσιών: 
1. Προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού για τη λειτουργία του έργου 
2. Ψηφιοποίηση και ηλεκτρονική τεκμηρίωση υλικού των Μουσειακών Συλλογών (ψηφιακή απεικόνιση, τρισδιάστατη σάρωση, ψηφιακή τεκμηρίωση, παραγωγή μεταδεδομένων ) 
3. Ανάπτυξη ολοκληρωμένης διαδικτυακής πύλης (σύστημα διαχείρισης πολιτιστικού περιεχομένου, ανάπτυξη Web 2 υπηρεσιών) 
4. Ανάπτυξη εκπαιδευτικής – ψυχαγωγικής πλατφόρμας (παραγωγή πληροφοριακού υλικού μαθησιακής πλατφόρμας, ανάπτυξη εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών υπηρεσιών, δημιουργία διαδραστικών παιχνιδιών)
5. Ψηφιακές πολιτιστικές διαδρομές (διαδραστικός χάρτης, συλλογή και ανάπτυξη γεωγραφικών και πολιτιστικών δεδομένων) 
6. Υπηρεσία διαχείρισης κρατήσεων και έκδοσης εισιτηρίων 
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (350.000,00 Eυρώ) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 23%. 
Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 284.552,85 Ευρώ, ΦΠΑ: 65.447,15 Ευρώ. 
Χρόνος Υλοποίησης – Διάρκεια Έργου: Η συνολική διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι δεκαέξι (16) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 
Οι παραλήπτες της Διακήρυξης θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα στοιχεία των ενδιαφερομένων, έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεσή της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη Διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ’ αυτής. 
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία) συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Διακήρυξης μέχρι και στις 05/07/2013. Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινήσεις που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήματος, σε όλους όσους έχουν παραλάβει τη Διακήρυξη, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των Προσφορών. Οι αιτήσεις παροχής διευκρινήσεων θα πρέπει να απευθύνονται στην ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡ. ΠΟΛ. ΑΘΛ. ΚΕ΄ ΕΠΚΑ. Κανένας υποψήφιος Ανάδοχος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής. 
Καταληκτική Ημερομηνία / Ώρα και τόπος κατάθεσης και αποσφράγισης προσφορών: 
Η αποσφράγιση των Προσφορών γίνεται δημόσια από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού την καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης (17-07-2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.) των Προσφορών στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡ. ΠΟΛ. ΑΘΛ ΚΕ΄ΕΠΚΑ, Στοά Βαρδινογιάννη 4ος Όροφος, 73100, Χανιά, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους​.

 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις