Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Aνάδειξη αρχαιολογικού χώρου Κραννώνος, Ν. Λάρισας

​Τα λείψανα της αρχαίας Κραννώνος εντοπίζονται σεαπόσταση 25χμ.νότια της Λάρισας. Απόαυτά με τις πρόσφατες εργασίες συντήρησης είναι επισκέψιμα ένα θολωτός και δύοκτιστοί πυραμιδοειδείς τάφοι των κλασικών χρόνων, καλυμμένοι με τύμβο,  καθώς και ένα συγκρότημα ελληνιστικ​ών οικιών. Αρχικάκαι στους τρεις τάφους πραγματοποιήθηκαν εργασίες καθαρισμού από τη βλάστηση και στη συνέχεια περισυλλογή καιταύτιση των διάσπαρτων αρχιτεκτονικών μελών. Ακολούθησε η αποκάλυψη και οκαθαρισμός των δαπέδων των τάφων και η αποκατάστασή τους με την επανατοποθέτησητων ταυτισμένων πλακών. Τοποθετήθηκαν επίσης οι ταυτισμένοι λίθοι της ανωδομήςσε δύο από αυτούς, ενώ στον τρίτο, που σώζεται ακέραιος, έγιναν εργασίεςαποκατάστασης της κορύφωσης της πυραμιδοειδούς στέγης με αφαίρεση του χωμάτινουόγκου περιμετρικά, επανατοποθέτηση των ταυτισμένων λίθων και τελική στεγάνωση. Αποκαταστάθηκαντα ρηγματωμένα υπέρθυρα δύο τάφων με χρήση συνδετικού κονιάματος και καρφίδωντιτανίου. Στο εσωτερικό των τάφων έγιναν συγκολλήσεις θραυσμάτων, στερεώσειςαποφλοιώσεων, καθαρισμοί βιολογικών επικαθήσεων της τοιχοποιίας καθώς καιαποκατάσταση των σωζόμενων σαρκοφάγων. Τέλος, διαμορφώθηκαν τα χωμάτινα πρανήτων τύμβων. Στο συγκρότημα των ελληνιστικών οικιών έγινε αρχικά καθαρισμός απότη βλάστηση και στη συνέχεια περισυλλογή και ταύτιση των διάσπαρτωναρχιτεκτονικών μελών. Στη συνέχεια έγιναν οι απαραίτητες αποχωματώσεις ήεπιχωματώσεις όπου η ανασκαφική έρευνα είχε προχωρήσει σε βάθος μεγαλύτερο τηςθεμελίωσης των κτισμάτων. Αφαιρέθηκαν τα παλαιά αρμολογήματα από τσιμεντοκονίακαι αντικαταστάθηκαν με νέα από υδράσβεστο-ποζολάνη.Στα σημεία που οιτοιχοποιίες παρουσίαζαν μεγάλες αποκλίσεις από την κατακόρυφο, ακολούθησεπροσεκτική καθαίρεση και επαναφορά τους στην αρχική κατάσταση. Στερεώθηκε τουπάρχον ψηφιδωτό δάπεδο. Τέλος σε όλα τα μνημεία δημιουργήθηκαν χώροιστάθμευσης και χώροι ανάπαυσης και ενημέρωσης των επισκεπτών. Τα μνημείαπεριφράχθηκαν για προστασία και τοποθετήθηκε στο καθένα φωτισμός. Κατασκευάστηκανξύλινοι διάδρομοι για την ασφαλή κίνηση των επισκεπτών  και αντιστρέψιμα στέγαστρα για την προστασίατων μνημείων.

Οι προβλεπόμενες εργασίες ήταν ήπιες, εναρμονισμένεςστο φυσικό περιβάλλον της περιοχής και αναστρέψιμες. Σκοπός των εργασιών ήταν ησυντήρηση, προστασία και ανάδειξη των μνημείων ενός σημαντικού αρχαιολογικούχώρου, τα οποία είχαν υποστεί εκτεταμένες φθορές από τον χρόνο, τη γεωργικήδραστηριότητα και τη σύληση. 

Εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα-Ήπειρος 2007-2013"


Χρηματοδότες: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Ελλάδας και την Ευρωπαϊκή Ένωση​


Φωτογραφίες:

Ημερομηνία:

15/10/2010 - 31/12/2014

Τόπος:

  • Κραννώνας, Λαρίσης

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

​Δημήτριος Καραγκούνης, Αρχιτέκτων Μηχανικός
Τηλέφωνο: +30 241350 8219
Φαξ: +30 2410 627935
Email: efalar@culture.gr       

Βιβλιογραφία:

  • Ανθή Μπάτζιου-Ευσταθίου, Δημήτρης Καραγκούνης, Κραννών, Λάρισα, 2013
  • Ε. Πρωτονοταρίου-Δεϊλάκη, Κτιστός πυραμιδοειδής τάφος εκ του νεκροταφείου Κραννώνος, Θεσσαλικά, τομ. Γ΄ , 1960, σ. 29-46
  • Δ. Θεοχάρης, Αρχαιολογικό Δελτίο 16, Χρονικά, 1960, σ. 177-182
  • Γ. Τουφεξής, Αρχαιολογικό Δελτίο 46 , Β΄1 Χρονικά, 1991, σ. 222
  • Γ.Τουφεξής-Ελ. Μέλλιου, Αρχαιολογικό Δελτίο 51, Β΄1 Χρονικά, σ. 368-369

Θέμα:

Αρχαιότητες

Ετικέτες:

Έτος:

2010
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις