Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Διαδικασία ενίσχυσης Παραγωγού ελληνικού κινηματογραφικού έργου από τον ειδικό φόρο
Νομοθετικό πλαίσιο:
Άρθρο 5 του Ν. 3905/23.12.2010 ΦΕΚ 219/Α 
Άρθρα 3 & 4της Υ.Α: ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ.38227 ΦΕΚ 1452/ Β/2.5.2012
Για την ενίσχυση από τα έσοδα του ειδικού φόρου, ο παραγωγός ελληνικού κινηματογραφικού έργου μεγάλου μήκους, το οποίο προβλήθηκε στις αίθουσες το προηγούμενο οικονομικό έτος, υποβάλλει αίτηση στο Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων - Διεύθυνση Εφαρμογής Πολιτιστικής Πολιτικής – Τμήμα Κινηματογραφίας και Οπτικοακουστικών Μέσων.
Η αίτηση υποβάλλεται στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Εφαρμογής Πολιτιστικής Πολιτικής, (Πρωτόκολλο): Μετσόβου 5, 106 82, Αθήνα (ημιόροφος).τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 8250 767
Στην αίτηση πρέπει να αναφέρονται υποχρεωτικά: τα στοιχεία του δικαιούχου, τα οποία πρέπει να συμφωνούν απόλυτα με τα στοιχεία της βεβαίωσης της ΔΟΥ, ταχυδρομική διεύθυνση και ταχυδρομικός κώδικας, τηλέφωνο επικοινωνίας κατά τις πρωινές ώρες, το Α.Φ.Μ. και το ΙΒΑΝ του δικαιούχου καθώς και τα συνημμένα δικαιολογητικά.
Η αίτηση γίνεται σε απλό χαρτί και υπογράφεται από τον δικαιούχο. Όταν η επιχείρηση ανήκει σε εταιρεία, η αίτηση φέρει την σφραγίδα της εταιρείας και την υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της. 
Η αίτηση υποβάλλεται μέσα στο πρώτο δίμηνο κάθε επομένου έτους
Με την αίτηση συνυποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Βεβαίωση της Δ.Ο.Υ στην οποία υπάγεται ο παραγωγός, από την οποία προκύπτει η επαγγελματική του έδρα και η επαγγελματική του δραστηριότητα.
β) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
Τα ανωτέρω (α) και (β) δικαιολογητικά είναι αποδεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί μέχρι και δύο μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής τους.
γ) Αντίγραφα των συμβάσεων μεταξύ παραγωγού και σεναριογράφου, και μεταξύ παραγωγού και σκηνοθέτη του κινηματογραφικού έργου._x000D_
δ) Αντίγραφο της σύμβασης διανομής του κινηματογραφικού έργου_x000D_
ε) Tο πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας του κινηματογραφικού έργου, το οποίο εκδίδεται από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (τηλέφωνο επικοινωνίας με το Ε.Κ.Κ.: 210 3678 500)._x000D_
στ) Βεβαίωση από το Ε.Κ.Κ. του συντελεστή ενίσχυσης του κινηματογραφικού έργου σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν.3906/2010._x000D_
ζ) Σε περίπτωση που το κινηματογραφικό έργο διανέμεται από εταιρεία διανομής: 1) αντίγραφα των εκκαθαρίσεων που λαμβάνει ο παραγωγός, όπως αυτές εκδίδονται από την εταιρεία διανομής κατά την διάρκεια του δωδεκαμήνου προβολής του έργου στις κινηματογραφικές αίθουσες και 2) αντίγραφο του Πινακίου Διαθέσεως Εισιτηρίων (μπορντερώ) όπως αυτό εκδίδεται από την εταιρεία διανομής κατά τη διάρκεια του ίδιου δωδεκαμήνου.
η) Σε περίπτωση που το κινηματογραφικό έργο δεν διανέμεται από εταιρεία διανομής, αντίγραφο του Πινακίου Διαθέσεως Εισιτηρίων (μπορντερώ) που λαμβάνει ο παραγωγός, όπως αυτό εκδίδεται από την επιχείρηση αιθουσών κατά τη διάρκεια του 12μηνου προβολής του έργου στις κινηματογραφικές αίθουσες.
θ) Σε περίπτωση που η εταιρεία διανομής που διανέμει το συγκεκριμένο κινηματογραφικό έργο είναι και η επιχείρηση αιθουσών που προβάλλει το έργο: 1) αντίγραφα των εκκαθαρίσεων που λαμβάνει ο παραγωγός, όπως αυτές εκδίδονται από την εταιρεία διανομής κατά την διάρκεια του 12μηνου προβολής του έργου στις κινηματογραφικές αίθουσες και 2) αντίγραφο του Ημερήσιου Διπλότυπου Φύλλου Συναλλαγών.
ι) Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 στην οποία ο παραγωγός βεβαιώνει την πρώτη ημέρα προβολής του κινηματογραφικού έργου σε κινηματογραφική αίθουσα, καθώς και το ότι τα ανωτέρω στοιχεία (ζ),(η) και (θ) είναι ακριβή και αληθή.
ια) Βεβαίωση παράδοσης αντιτύπου σε ψηφιακή μορφή ή φίλμ στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος,όπως προβλέπεται στο άρθρο 26 του ν.4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/14.12.14)
ιβ) Σε περίπτωση που ο παραγωγός είναι νομικό πρόσωπο, επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού και πιστοποιητικό μεταβολών του.
Με την αίτηση ο παραγωγός συνυποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 στην οποία βεβαιώνει:
α) Ότι η κύρια δραστηριότητά του είναι η παραγωγή κινηματογραφικών ή και οπτικοακουστικών έργων και ο κύκλος εργασιών του που πραγματοποιήθηκε την τελευταία τριετία από τη δραστηριότητά του αυτή δεν προέρχεται από τον ίδιο τηλεοπτικό σταθμό ή την ίδια εταιρία παροχής συνδρομητικών υπηρεσιών τηλεοπτικών προγραμμάτων ή την ίδια εταιρία παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και νέων τεχνολογιών ή τον ίδιο δημόσιο φορέα, κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 75%.
β) Αν είναι νομικό πρόσωπο, ποσοστό μεγαλύτερο του 25% της συμμετοχής στο εταιρικό/μετοχικό κεφάλαιο δεν ανήκει σε μια ή περισσότερες επιχειρήσεις τηλεοπτικού σταθμού ή/και παροχής συνδρομητικών υπηρεσιών ή/και παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και νέων τεχνολογιών.576
γ) Αν είναι φυσικό πρόσωπο ή νόμιμος εκπρόσωπος νομικού προσώπου, ότι είναι Έλληνας πολίτης ή πολίτης άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε ή κράτους που συμπεριλαμβάνεται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη διασυνοριακή τηλεόραση ή κράτους που συμπεριλαμβάνεται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την κινηματογραφική συμπαραγωγή που κυρώθηκε με τον ν.3004/2002 ή κράτους εκτός Ευρώπης με το οποίο η Ελλάδα έχει συνάψει συμφωνίες που αφορούν στην κινηματογραφική συμπαραγωγή ,ή, εφόσον προέρχεται από κράτος εκτός Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, ότι είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδος.

Τόπος:

  • Ελλάδα

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Σχετικά Αρχεία:

Ετικέτες:

Είδος πληροφορίας για τον πολίτη:

Σύγχρονος Πολιτισμός, Κινηματογράφος και Οπτικοακουστικά μέσα
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις