Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Διαδικασία ενίσχυσης Επιχειρήσεων Αιθουσών κινηματογράφου από τον ειδικό φόρο
Διαδικασία ενίσχυσης Επιχείρησης Αιθουσών χειμερινού κινηματογράφου


Νομοθετικό πλαίσιο 
Άρθρο 5 του Ν. 3905/23.12.2010 ΦΕΚ 219/Α 
Άρθρα 6 & 7 της Υ.Α: ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ.38227 ΦΕΚ 1452/ Β/2.5.2012

Για την ενίσχυση από τα έσοδα του ειδικού φόρου επιχείρησης αιθουσών χειμερινού κινηματογράφου, η επιχείρηση αιθουσών πρέπει να πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) να προέβαλε για τέσσερις τουλάχιστον εβδομάδες προβολής ανά οθόνη τουλάχιστον τρία ελληνικά κινηματογραφικά έργα μεγάλου μήκους πρώτης προβολής, τρεις φορές ανά ημέρα και
β) τα τρία ελληνικά κινηματογραφικά έργα μεγάλου μήκους να μισθώνονται από δύο ή περισσότερες εταιρίες διανομής.
Ως εβδομάδα προβολής νοείται το σύνολο επτά συναπτών ημερών κατά τους μήνες
Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο ,Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο και Μάϊο (κινηματογραφική περίοδος).
Εάν πληρούνται σωρευτικά οι ανωτέρω προϋποθέσεις, η επιχείρηση αιθουσών χειμερινού κινηματογράφου, υποβάλλει αίτηση στο Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων - Διεύθυνση Εφαρμογής Πολιτιστικής Πολιτικής – Τμήμα Κινηματογραφίας και Οπτικοακουστικών Μέσων. 
Η αίτηση υποβάλλεται στην Γραμματεία της Διεύθυνσης Εφαρμογής Πολιτιστικής Πολιτικής, (Πρωτόκολλο): Μετσόβου 5, 106 82, Αθήνα (ημιόροφος).τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 8250 767 
Στην αίτηση πρέπει να αναφέρονται υποχρεωτικά: τα στοιχεία του δικαιούχου, τα οποία πρέπει να συμφωνούν απόλυτα με τα στοιχεία της βεβαίωσης της ΔΟΥ, ταχυδρομική διεύθυνση και ταχυδρομικός κώδικας, τηλέφωνο επικοινωνίας κατά τις πρωινές ώρες, το Α.Φ.Μ. και το ΙΒΑΝ του δικαιούχου καθώς και τα συνημμένα δικαιολογητικά
Η αίτηση γίνεται σε απλό χαρτί και υπογράφεται από τον δικαιούχο. Όταν η επιχείρηση ανήκει σε εταιρεία, η αίτηση φέρει την σφραγίδα της εταιρείας και την υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της. 
Η αίτηση υποβάλλεται μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε επομένου έτους.
Με την αίτηση, συνυποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α)Βεβαίωση της Δ.Ο.Υ στην οποία υπάγεται η επιχείρηση αιθουσών, από την οποία προκύπτει η επαγγελματική της έδρα και η επαγγελματική της δραστηριότητα.
β) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
Τα ανωτέρω (α) και (β) δικαιολογητικά είναι αποδεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί μέχρι και δύο μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής τους.
γ) Αντίγραφο της σύμβασης με την εταιρία διανομής, η οποία διανέμει το κινηματογραφικό έργο, ή αντίγραφο της σύμβασης με τον παραγωγό του έργου.
δ) Το πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας του κινηματογραφικού έργου, το οποίο εκδίδεται από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (τηλέφωνο επικοινωνίας με το Ε.Κ.Κ.: 210 3678 500).
ε) Βεβαίωση της Δ.Ο.Υ από την οποία προκύπτει (i) ο αριθμός των εισιτηρίων που πραγματοποίησε η αίθουσα συνολικά και ανά κατηγορία τιμής εισιτηρίου και (ii) το ποσό του φόρου που εισπράχθηκε συνολικά και ανά κατηγορία εισιτηρίων, συνοδευόμενη από αντίγραφα των μηνιαίων δηλώσεων απόδοσης του ειδικού φόρου κινηματογράφου. Το ύψος της ενίσχυσης σε επιχείρηση αιθουσών χειμερικού κινηματογράφου δεν υπερβαίνει το ποσό του ειδικού φόρου που εισπράχθηκε από το σύνολο των εισιτηρίων ανά οθόνη και μέχρι τα 20.000 εισιτήρια, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 5 του ν.3905/2010. 
στ) Αντίγραφο αποδεικτικού θεώρησης των εισιτηρίων από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
ζ) Αντίγραφα των τιμολογίων που εκδίδουν οι εταιρείες διανομής στην επιχείρηση αιθουσών για τα ελληνικά κινηματογραφικά έργα που προβλήθηκαν κατά την κινηματογραφική περίοδο στην οποία αφορά η αίτηση. Στα τιμολόγια πρέπει να αναγράφεται ο τίτλος του κινηματογραφικού έργου, η διάρκειά του, ο αριθμός των εισιτηρίων ανά οθόνη και ο χρόνος προβολής του.
η) Για τα νομικά πρόσωπα, επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού και πιστοποιητικό μεταβολών του.
θ) Βεβαίωση προσβασιμότητας ή εξαίρεσης κινηματογράφου, σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 5 του ν.3905/2010. 
Με την αίτηση ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αιθουσών συνυποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν, 1599/1986, στην οποία βεβαιώνει ότι:
α) Η επιχείρηση αιθουσών δεν προέβαλε κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της κινηματογραφικά έργα πορνογραφικού περιεχομένου.
β) Δεν έχουν εκδοθεί πιστωτικά τιμολόγια για τα τιμολόγια που εκδίδουν οι εταιρείες διανομής της περίπτωσης (η) της προηγούμενης παραγράφου.
γ) Η επιχείρηση προέβαλε για τέσσερις (4) τουλάχιστον εβδομάδες προβολής ανά οθόνη, τουλάχιστον τρία ελληνικά κινηματογραφικά έργα πρώτης προβολής, τρεις φορές ανά ημέρα.
δ) Τους μήνες προβολής του κάθε ελληνικού κινηματογραφικού έργου μεγάλου μήκους που προβλήθηκε και το γραφείο διανομής των ταινιών.
ε) Τα ελληνικά κινηματογραφικά έργα που προβλήθηκαν είναι κινηματογραφικά έργα πρώτης προβολής.


Διαδικασία ενίσχυσης Eπιχείρησης Aιθουσών θερινού κινηματογράφου

Νομοθετικό πλαίσιο: 
Άρθρο 5 του Ν. 3905/23.12.2010 ΦΕΚ 219/Α _x000D_
Αρθρα 8 & 9: ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ.38227 ΦΕΚ 1452/ Β/2.5.2012
Για την ενίσχυση από τα έσοδα του ειδικού φόρου σε επιχείρηση αιθουσών θερινού κινηματογράφου, η οποία προέβαλε για τουλάχιστον δύο εβδομάδες προβολής, τουλάχιστον δύο εβδομάδες προβολής, τουλάχιστον δύο ελληνικά κινηματογραφικά έργα μεγάλου μήκους.
Ως «εβδομάδα προβολής» νοείται το σύνολο επτά συναπτών ημερών κατά τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο κάθε χρόνου.
Εάν πληρούνται σωρευτικά οι ανωτέρω προϋποθέσεις, η επιχείρηση αιθουσών θερινού κινηματογράφου υποβάλει αίτηση στο Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων - Διεύθυνση Εφαρμογής Πολιτιστικής Πολιτικής – Τμήμα Κινηματογραφίας και Οπτικοακουστικών Μέσων. 
Η αίτηση υποβάλλεται στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Εφαρμογής Πολιτιστικής Πολιτικής, (Πρωτόκολλο): Μετσόβου 5, 106 82, Αθήνα (ημιόροφος).τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 8250 767
Στην αίτηση πρέπει να αναφέρονται υποχρεωτικά: τα στοιχεία του δικαιούχου, τα οποία πρέπει να συμφωνούν απόλυτα με τα στοιχεία της βεβαίωσης της ΔΟΥ, Ταχυδρομική Διεύθυνση και Ταχυδρομικός Κώδικας, τηλέφωνο επικοινωνίας κατά τις πρωινές ώρες, το Α.Φ.Μ. και το ΙΒΑΝ του δικαιούχου καθώς και τα συνημμένα δικαιολογητικά.
Η αίτηση γίνεται σε απλό χαρτί και υπογράφεται από τον δικαιούχο. Όταν η επιχείρηση ανήκει σε εταιρεία, η αίτηση φέρει την σφραγίδα της εταιρείας και την υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της. Η αίτηση υποβάλλεται μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε επομένου έτους. Με την αίτηση, συνυποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α)Βεβαίωση της Δ.Ο.Υ στην οποία υπάγεται η επιχείρηση αιθουσών, από την οποία προκύπτει η επαγγελματική της έδρα και η επαγγελματική της δραστηριότητα.
β) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
Τα ανωτέρω (α) και (β) δικαιολογητικά είναι αποδεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί μέχρι και δύο μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής τους.
γ) Αντίγραφο της σύμβασης με την εταιρία διανομής, η οποία διανέμει το κινηματογραφικό έργο, ή αντίγραφο της σύμβασης με τον παραγωγό του έργου.
δ) Το πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας του κινηματογραφικού έργου, το οποίο εκδίδεται από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (τηλέφωνο επικοινωνίας με το Ε.Κ.Κ.: 210 3678 500).
ε) Βεβαίωση της Δ.Ο.Υ από την οποία προκύπτει (i) ο αριθμός των εισιτηρίων που πραγματοποίησε η αίθουσα συνολικά και ανά κατηγορία τιμής εισιτηρίου και (ii) το ποσό του φόρου που εισπράχθηκε συνολικά και ανά κατηγορία εισιτηρίων, συνοδευόμενη από αντίγραφα των μηνιαίων δηλώσεων απόδοσης του ειδικού φόρου κινηματογράφου.
Το ύψος της ενίσχυσης σε επιχείρηση αιθουσών θερινού κινηματογράφου δεν υπερβαίνει το 50% του ποσού του ειδικού φόρου που εισπράχθηκε από το σύνολο των εισιτηρίων του θερινού κινηματογράφου σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 5 του ν.3905.2010.
στ) Αντίγραφο αποδεικτικού θεώρησης των εισιτηρίων από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
ζ) Αντίγραφα των τιμολογίων που εκδίδουν οι εταιρείες διανομής στην επιχείρηση αιθουσών για τα ελληνικά κινηματογραφικά έργα που προβλήθηκαν κατά την κινηματογραφική περίοδο στην οποία αφορά η αίτηση. Στα τιμολόγια πρέπει να αναγράφεται ο τίτλος του κινηματογραφικού έργου, η διάρκειά του, ο αριθμός των εισιτηρίων ανά οθόνη και ο χρόνος προβολής του.
η) Για τα νομικά πρόσωπα, επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού και πιστοποιητικό μεταβολών του.
Με την αίτηση ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αιθουσών συνυποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, στην οποία βεβαιώνει ότι:
α) Η επιχείρηση αιθουσών θερινού κινηματογράφου δεν προέβαλε κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της κινηματογραφικά έργα πορνογραφικού περιεχομένου.
β) Δεν έχουν εκδοθεί πιστωτικά τιμολόγια για τα τιμολόγια που εκδίδουν οι εταιρείες διανομής της περίπτωσης (η) της προηγούμενης παραγράφου
γ) Η επιχείρηση αιθουσών θερινού κινηματογράφου προέβαλε τουλάχιστον δύο ελληνικά κινηματογραφικά έργα μεγάλου μήκους για δύο τουλάχιστον εβδομάδες.

Τόπος:

  • Ελλάδα

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Σχετικά Αρχεία:

Ετικέτες:

Είδος πληροφορίας για τον πολίτη:

Σύγχρονος Πολιτισμός, Κινηματογράφος και Οπτικοακουστικά μέσα
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις