Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Πρόγραμμα Πολιτισμός 2007-2013
Το Πρόγραμμα επιδιώκει την ανάδειξη του πολιτιστικού χώρου ο οποίος είναι κοινός για τους ευρωπαίους και βασίζεται στην κοινή πολιτιστική κληρονομιά, μέσω της ανάπτυξης συνεργατικών δραστηριοτήτων μεταξύ πολιτιστικών παραγόντων από τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, με σκοπό να ενθαρρύνει τη δημιουργία ευρωπαϊκής ιθαγένειας.

Το Πρόγραμμα έχει τρεις ειδικούς στόχους:

• ενθάρρυνση της διακρατικής κινητικότητας των εργαζομένων στον τομέα του πολιτισμού,
• ενίσχυση της διακρατικής κυκλοφορίας των πολιτιστικών και καλλιτεχνικών έργων και προϊόντων,
• ενθάρρυνση του διαπολιτισμικού διαλόγου.

Το Πρόγραμμα ακολουθεί μια ευέλικτη, διατομεακή προσέγγιση και επικεντρώνεται στις ανάγκες που διατύπωσαν οι πολιτιστικοί παράγοντες κατά τη διάρκεια των δημόσιων διαβουλεύσεων που οδήγησαν στον σχεδιασμό του.

Οι δραστηριότητες που υποστηρίζονται στο πλαίσιο του προγράμματος ανήκουν σε τρεις κύριες τυπολογίες, οι οποίες αντιστοιχούν στα Σκέλη του Προγράμματος.
• Σκέλος 1: Στήριξη σχεδίων για πολιτιστικές δράσεις
• Σκέλος 2: Στήριξη οργανισμών που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον πολιτιστικό τομέα
• Σκέλος 3: Στήριξη εργασιών ανάλυσης καθώς και συλλογής και διάδοσης πληροφοριών και μεγιστοποίησης της επίδρασης των σχεδίων στον τομέα της πολιτιστικής συνεργασίας

Συνδέσεις με αφιερωμένα σε ειδικά θέματα έτη σε ευρωπαϊκό επίπεδο:
Το Πρόγραμμα αποσκοπεί επίσης στη διαμόρφωση συνδέσεων με τις δραστηριότητες που σχετίζονται με έτη που είναι αφιερωμένα σε ένα ειδικό θέμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
2008: Έτος διαπολιτισμικού διαλόγου, ο οποίος αποτελεί έναν από τους γενικούς στόχους του προγράμματος
2009: Έτος δημιουργικότητας και καινοτομίας
2010: Έτος καταπολέμησης της φτώχιας και του κοινωνικού αποκλεισμού
2011: Έτος εθελοντισμού

Προϋπολογισμός
Το Πρόγραμμα διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό 400 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2007-2013. Οι συνολικές ετήσιες πιστώσεις μπορεί να κυμαίνονται από 43 εκατομμύρια ευρώ περίπου έως 58 εκατομμύρια ευρώ περίπου, αναλόγως του έτους. Κατόπιν πρότασης της Επιτροπής, ο ετήσιος καταμερισμός των κονδυλίων του προϋπολογισμού ανά σκέλος εγκρίνεται από την Επιτροπή του Προγράμματος. Καθόλη τη διάρκεια του Προγράμματος, το 77% περίπου του συνολικού προϋπολογισμού προορίζεται για το σκέλος 1, το 10% για το σκέλος 2 και το 5% περίπου για το σκέλος 3.

Οι υπόλοιπες πιστώσεις κατανέμονται με σκοπό την κάλυψη των γενικών, διοικητικών και τεχνικών δαπανών του προγράμματος. Η χορήγηση των επιδοτήσεων εξαρτάται από την έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή για τα διαφορετικά σκέλη. Ο ετήσιος καταμερισμός των κονδυλίων θα δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο του εκτελεστικού οργανισμού αμέσως μετά την έγκρισή του.

Χώρες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα
Για να είναι επιλέξιμοι, οι αιτούντες πρέπει να έχουν την έδρα τους σε μία από τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
Οι χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι:
• τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
• οι χώρες ΕΟΧ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία),
• οι υποψήφιες προς ένταξη χώρες (Κροατία, Τουρκία, Π.Γ.Δ.Μ.), Σερβία και Μαυροβούνιο.

Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του Πολιτιστικού Σημείου Επαφής www.ccp.culture.gr ή στην ιστοσελίδα του Προγράμματος http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and actions/doc411

Ημερομηνία:

03/03/2007 - 31/12/2013

Τόπος:

  • Ελλάδα

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

Δημήτρης Αντωνόπουλος
Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης
Τηλ: 210 3230323
Fax: 210 3310796
E-mail: ccp.greece@culture.gr

Ετικέτες:

Είδος Προγράμματος:

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις