Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Προγραμματική σύμβαση ΥΠΠΟ-ΤΑΠΑ-Δήμου Ρόδου
Η προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, του ΤΑΠΑ και του Δήμου Ρόδου σκοπό έχει την ανάδειξη του ιστορικού χαρακτήρα της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου, αλλά παράλληλα και την βελτίωση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων της.

Συντονίζει και επιβλέπει το πρόγραμμα αποκατάστασης ακινήτων, σύνταξης μελετών και πολεοδομικών επεμβάσεων.

Αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης αποτελεί:
α) Η σύνταξη μελετών συντήρησης, προστασίας και ανάδειξης της Μεσαιωνικής Πόλης συνολικά, αλλά και μεμονωμένων μνημείων που βρίσκονται μέσα σε αυτήν.
β) Η κατάρτιση προγραμμάτων άμεσης προτεραιότητας και η εκτέλεση έργων επείγοντος χαρακτήρα.
γ) Η διενέργεια ανασκαφικών εργασιών και η διαμόρφωση αρχαιολογικών χώρων.
δ) Η σύνταξη και δημοσίευση επιστημονικών μελετών και η διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων, σεμιναρίων.
ε) Η οργάνωση εκθέσεων.
στ) Η συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και ανώτατα εκπαιδευτκά ιδρύματα.

Ημερομηνία:

21/06/1985 -

Τόπος:

  • Ρόδος, Δωδεκανήσου

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Βιβλιογραφία:

  • Γραφείο Συντήρησης και Αποκατάστασης Μεσαιωνικής Πόλης Ρόδου,, Η παλιά πόλη της Ρόδου. Μελέτες- επεμβάσεις, Προγραμματική σύμβαση ΥΠΠΟ-ΤΑΠΑ-Δήμου Ρόδου, Αθήνα 1989., Αθήνα, 1985-1988

Ετικέτες:

Έτος:

1985

Είδος Προγράμματος:

Ελληνικό/συνεργασία
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις
    Microsoft.SharePoint.SPException: Exception from HRESULT: 0x80131904 ---> System.Runtime.InteropServices.COMException: Exception from HRESULT: 0x80131904 at Microsoft.SharePoint.Library.SPRequestInternalClass.GetListsWithCallback(String bstrUrl, Guid foreignWebId, String bstrListInternalName, Int32 dwBaseType, Int32 dwBaseTypeAlt, Int32 dwServerTemplate, UInt32 dwGetListFlags, UInt32 dwListFilterFlags, Boolean bPrefetchMetaData, Boolean bSecurityTrimmed, Boolean bGetSecurityData, Boolean bPrefetchRelatedFields, ISP2DSafeArrayWriter p2DWriter, Int32& plRecycleBinCount) at Microsoft.SharePoint.Library.SPRequest.GetListsWithCallback(String bstrUrl, Guid foreignWebId, String bstrListInternalName, Int32 dwBaseType, Int32 dwBaseTypeAlt, Int32 dwServerTemplate, UInt32 dwGetListFlags, UInt32 dwListFilterFlags, Boolean bPrefetchMetaData, Boolean bSecurityTrimmed, Boolean bGetSecurityData, Boolean bPrefetchRelatedFields, ISP2DSafeArrayWriter p2DWriter, Int32& plRecycleBinCount) --- End of inner exception stack trace --- at Microsoft.SharePoint.SPGlobal.HandleComException(COMException comEx) at Microsoft.SharePoint.Library.SPRequest.GetListsWithCallback(String bstrUrl, Guid foreignWebId, String bstrListInternalName, Int32 dwBaseType, Int32 dwBaseTypeAlt, Int32 dwServerTemplate, UInt32 dwGetListFlags, UInt32 dwListFilterFlags, Boolean bPrefetchMetaData, Boolean bSecurityTrimmed, Boolean bGetSecurityData, Boolean bPrefetchRelatedFields, ISP2DSafeArrayWriter p2DWriter, Int32& plRecycleBinCount) at Microsoft.SharePoint.SPListCollection.EnsureListsData(Guid webId, String strListName) at Microsoft.SharePoint.SPListCollection.EnsureListsData(String strListName) at Microsoft.SharePoint.SPListCollection.GetListByName(String strListName, Boolean bThrowException) at dataverse.web.controls.yppo.aeg.Footer.myRenderContents(HtmlTextWriter writer) in C:\Repos\SVN\yppo2013\trunk\dataverse.web.controls.yppo.aeg\Footer.cs:line 75 at dataverse.web.controls.yppo.aeg.Footer.RenderContents(HtmlTextWriter writer) in C:\Repos\SVN\yppo2013\trunk\dataverse.web.controls.yppo.aeg\Footer.cs:line 20