Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Microsoft.SharePoint.SPException: Exception from HRESULT: 0x80131904 ---> System.Runtime.InteropServices.COMException: Exception from HRESULT: 0x80131904 at Microsoft.SharePoint.Library.SPRequestInternalClass.GetListItemDataWithCallback2(IListItemSqlClient pSqlClient, String bstrUrl, String bstrListName, String bstrViewName, String bstrViewXml, SAFEARRAYFLAGS fSafeArrayFlags, ISP2DSafeArrayWriter pSACallback, ISPDataCallback pPagingCallback, ISPDataCallback pPagingPrevCallback, ISPDataCallback pFilterLinkCallback, ISPDataCallback pSchemaCallback, ISPDataCallback pRowCountCallback, Boolean& pbMaximalView) at Microsoft.SharePoint.Library.SPRequest.GetListItemDataWithCallback2(IListItemSqlClient pSqlClient, String bstrUrl, String bstrListName, String bstrViewName, String bstrViewXml, SAFEARRAYFLAGS fSafeArrayFlags, ISP2DSafeArrayWriter pSACallback, ISPDataCallback pPagingCallback, ISPDataCallback pPagingPrevCallback, ISPDataCallback pFilterLinkCallback, ISPDataCallback pSchemaCallback, ISPDataCallback pRowCountCallback, Boolean& pbMaximalView) --- End of inner exception stack trace --- at Microsoft.SharePoint.SPGlobal.HandleComException(COMException comEx) at Microsoft.SharePoint.Library.SPRequest.GetListItemDataWithCallback2(IListItemSqlClient pSqlClient, String bstrUrl, String bstrListName, String bstrViewName, String bstrViewXml, SAFEARRAYFLAGS fSafeArrayFlags, ISP2DSafeArrayWriter pSACallback, ISPDataCallback pPagingCallback, ISPDataCallback pPagingPrevCallback, ISPDataCallback pFilterLinkCallback, ISPDataCallback pSchemaCallback, ISPDataCallback pRowCountCallback, Boolean& pbMaximalView) at Microsoft.SharePoint.SPListItemCollection.EnsureListItemsData() at Microsoft.SharePoint.SPListItemCollection.GetEnumerator() at dataverse.web.controls.lists.AbstractListSPWP.genSPItemCollection(AbstractListSPWP L) in C:\idk\projects\p192\trunk\dataverse.web.controls.lists\AbstractListSPWP.cs:line 511 at dataverse.web.controls.lists.AbstractListSPWP.get_Items() in C:\idk\projects\p192\trunk\dataverse.web.controls.lists\AbstractListSPWP.cs:line 330 at dataverse.web.controls.lists.NewListOrderSPWP.renderList(NewListOrderSPWP L) in C:\idk\projects\p192\trunk\dataverse.web.controls.lists\NewListOrderSPWP.cs:line 227 at dataverse.web.controls.lists.NewListOrderSPWP.draw() in C:\idk\projects\p192\trunk\dataverse.web.controls.lists\NewListOrderSPWP.cs:line 183
Δείτε ακόμη
​​​​​​​
 
Ημερολόγιο