Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης

Περιγραφή - Αρμοδιότητες:

α) Η επιστημονική έρευνα, η αποκάλυψη, η διατήρηση, η συντήρηση, η προστασία, η ανάδειξη, η προβολή και η φύλαξη των αρχαιοτήτων, η έκθεση τους σε Μουσεία, καθώς και η συμμετοχή τους σε εκθέσεις στην ημεδαπή και αλλοδαπή. Επιπλέον, η μελέτη, ο προγραμματισμός, η διαχείριση και η εκτέλεση οιουδήποτε αρχαιολογικού έργου συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης, αναστήλωσης, ανάδειξης και διαμόρφωσης των μνημείων και αρχαιολογικών χώρων, καθώς και του άμεσου φυσικού ή μη περιβάλλοντός τους, η εκτέλεση όλων των ανωτέρω έργων με αυτεπιστασία και απολογιστικά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
β) Η μέριμνα για την επιστημονική μελέτη και δημοσίευση των αρχαιοτήτων, η διαχείριση των μνημείων, των αρχαιολογικών χώρων, των μουσείων και των συλλογών, χωρικής τους ευθύνης, τα οποία ανήκουν στο Κράτος, η συμμετοχή σε διεθνή και ευρωπαϊκά προγράμματα, η διοργάνωση και η συμμετοχή σε ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια και εκπαιδευτικές δράσεις για θέματα που αφορούν στις αρμοδιότητες της Εφορείας, καθώς καιγια η παραγωγή συμβατικών και ψηφιακών εκδόσεων και εκπαιδευτικού υλικού.
Λειτουργία:
α) Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς ασκούν τις αρμοδιότητές τους κατά τόπο στα όρια των περιοχών τους, συνεργάζονται με τις αντίστοιχες Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας και τις λοιπές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και εκτελούν έργα, τα οποία περιλαμβάνονται στα ετήσια Προγράμματα Δράσης, όπως εγκρίνονται από τον Υπουργό, μετά από γνώμη των αρμοδίων Συμβουλίων.
β) Το προσωπικό των Εφορειών Αρχαιοτήτων μετέχει στο ανωτέρω περιγραφόμενο έργο (περ. α παρ. 1), καθώς και στη διεξαγωγή συστηματικών και σωστικών ανασκαφών ή άλλων αρχαιολογικών έργων και ερευνών, στη μελέτη και διοργάνωση των μόνιμων και περιοδικών εκθέσεων, στη διαμόρφωση και λειτουργία των αρχαιολογικών χώρων, στην οργάνωση, λειτουργία και προβολή των μουσείων, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και ανεξάρτητα από την κατανομή τους στα επιμέρους Τμήματα.
γ) Σε κάθε Εφορεία Αρχαιοτήτων συγκροτείται και λειτουργεί επιστημονική ολομέλεια, στην οποία μετέχουν οι υπάλληλοι Κλάδων και Ειδικοτήτων ΠΕ και ΤΕ, που υπηρετούν σε αυτήν υπό την προεδρία του Προϊσταμένου της. Στην επιστημονική ολομέλεια, η οποία συνέρχεται τουλάχιστον τρεις φορές το χρόνο, συζητείται το πρόγραμμα δράσης, η αξιολόγηση εφαρμογής των στόχων της υπηρεσίας και ο ενδεχόμενος επανακαθορισμός τους.

 
- Διοικητικό έργο για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων της Εφορείας.
- Έλεγχος εκσκαφικών / οικοδομικών αδειών.
- Εποπτεία και διεξαγωγή ανασκαφών σε οικόπεδα ιδιωτών και σε έργα του Δημόσιου Τομέα, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ.α.
- Έρευνα, καταγραφή και συντήρηση αρχαίων ευρημάτων.
- Εντοπισμός και προστασία αρχαιολογικών χώρων και μνημείων.
- Ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων και αναστήλωση μνημείων.
- Καταγραφή και έλεγχος ιδιωτικών συλλογών.
- Δράσεις που αφορούν στην προβολή των αρχαιοτήτων στην ημεδαπή και αλλοδαπή.
- Παροχή διευκολύνσεων σε Έλληνες και ξένους επιστήμονες.
- Οργάνωση περιοδικών και μόνιμων εκθέσεων.
- Οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πολιτιστικών εκδηλώσεων.
- Οργάνωση επιστημονικών συνεδρίων
- Δημοσίευση επιστημονικών εργασιών
- Συνεργασία με ελληνικά και ξένα ιδρύματα.
- Συμμετοχή σε διεθνή προγράμματα για την ανάδειξη και διαμόρφωση σημαντικών αρχαιολογικών χώρων και μνημείων.

Προϊστάμενος:

Τσιάπαλη Μαρία
email προϊσταμένου: mtsiapali@culture.gr

Αρχείο Προσωπικού:

Υπάγεται:

Υπαγόμενα Τμήματα Υπηρεσίας:

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Διεύθυνση: προέκταση Μ. Αλεξάνδρου - έναντι Ποσειδωνίου, Θεσσαλονίκη 
Τηλέφωνο: +30 2310 801 402, +30 2310 801 428, +30 2310 801 429
Φαξ: +30 2310 801 425
Έδρα: Θεσσαλονίκη


E-mail: efapeth@culture.gr

Πληροφορίες για τον πολίτη:

1. Για ομαδικές άδειες ελευθέρας εισόδου στους χώρους της Εφορείας οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στο ΥΠ.ΠΟ.A.
2. Οι προσωπικές άδειες ελευθέρας εισόδου εκδίδονται από την ΕΦ.Α. Περιφέρειας Θεσσαλονίκης.
3. Για οικοδομικές άδειες εκσκαφών της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, πλην του πολεοδομικού συγκροτήματος, οι αιτήσεις κατατίθενται στην ΕΦ.Α. Περιφέρειας Θεσσαλονίκης.
4. Για λατομικές και μεταλλευτικές άδειες εντός των ορίων της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, πλην του Πολεοδομικού Συγκροτήματος, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται κατ΄αρχήν στην ΕΦ.Α. Περιφέρειας Θεσσαλονίκης.
5. Αιτήσεις για άδειες κινηματογράφησης και φωτογράφησης κατατίθενται στην ΕΦ.Α. Περιφέρειας Θεσσαλονίκης.
6. Για άδειες δημοσίευσης αρχαιολογικού υλικού και εξυπηρέτησης ελλήνων και ξένων ερευνητών οι αιτήσεις κατατίθενται στην ΕΦ.Α. Περιφέρειας Θεσσαλονίκης.
7. Η δήλωση αρχαιολογικής συλλογής, κατοχής ή παράδοση μεμονωμένων ευρημάτων ή συνόλων κατατίθεται στην ΕΦ.Α. Περιφέρειας Θεσσαλονίκης.
8. Οι αιτήσεις για αμοιβές παράδοσης αρχαίων αντικειμένων κατατίθενται στην ΕΦ.Α. Θεσσαλονίκης.
9. Η δήλωση κατοχής ανιχνευτή μετάλλων γίνεται στο ΥΠ.ΠΟ.Α., ενώ για τη χρήση ανιχνευτή μετάλλων η αίτηση κατατίθεται στην ΕΦ.Α. Περιφέρειας Θεσσαλονίκης.
10. Οι αιτήσεις για άδεια εξαγωγής έργων τέχνης κατατίθενται στην ΕΦ.Α. Περιφέρειας Θεσσαλονίκης.
11. Οι αιτήσεις για άδεια λειτουργίας καταστήματος κοντά σε αρχαιολογικούς χώρους κατατίθενται στην ΕΦ.Α. Περιφέρειας Θεσσαλονίκης.