Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Τμήμα Δημοσιονομικών Αναφορών ΥΠ.ΠΟ.Α. και Κρατικών Ενισχύσεων

Περιγραφή - Αρμοδιότητες:

​Το Τμήμα Δημοσιονομικών Αναφορών ΥΠ.ΠΟ.Α. και Κρατικών Ενισχύσεων είναι αρμόδιο για:

αα) Την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων Τακτικού Προϋπολογισμού και Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων
ββ) Τη συγκέντρωση των δημοσιονομικών στοιχείων από τα μητρώα δεσμεύσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, των ειδικών φορέων και των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου και καταγραφή τους στη διαδικτυακή πύλη (E-portal) σε τακτική βάση, σε συνεργασία με το Τμήμα Οικονομικής Εποπτείας Φορέων της Διεύθυνσης Εποπτευόμενων Φορέων, Χορηγιών και Δωρεών Τομέα Πολιτισμού και του Τμήματος Παρακολούθησης Εποπτευόμενων Φορέων, Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφορών και Λοιπών Οικονομικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Οικονομικής Υποστήριξης Τομέα Αθλητισμού, όσον αφορά στους εποπτευόμενους φορείς.
γγ) Την υποβολή των προβλεπόμενων αναφορών σχετικά με τη λειτουργία των μητρώων δεσμεύσεων και σχετικά με πληρωμές σε καθυστέρηση.
δδ) Την υποβολή των οικονομικών και λοιπών καταστάσεων, δελτίων και αναφορών για τις Υπηρεσίες του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων με διαβίβασή τους στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων για το Π.Δ.Ε., στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), στην Α.Α.Δ.Ε. και όπου αλλού απαιτείται.
εε) Τη σύνταξη μελετών, αναλύσεων και την υποβολή προτάσεων με σκοπό την τήρηση του Προϋπολογισμού και του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος, τα οποία αποτελούν μέρος της δημοσιονομικής στρατηγικής.
στστ) Τον έλεγχο της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας των υποβαλλόμενων οικονομικών στοιχείων.
ζζ) Τη συγκέντρωση των οικονομικών στοιχείων και τη σύνταξη των συγκεντρωτικών καταστάσεων τιμολογίων σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών.
ηη) Την προετοιμασία και την προώθηση σχεδίων, συμπεριλαμβανομένων και σχεδίων νόμων, που αφορούν σε διαχείριση ή παροχή κρατικών πόρων και ενδέχεται να εμπεριέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης με την έννοια του άρθρου 107.1 της ΣΛΕΕ για γνωμοδότηση ή και έγκριση από την Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονομικών (Κε.Μ.Κ.Ε.).
θθ) Την υποβολή προτάσεων διόρθωσης και βελτίωσης των σχεδίων που προετοιμάζονται από υπηρεσίες του Υπουργείου, πριν την προώθησή τους στην Κε.Μ.Κ.Ε.
ιι) Την εποπτεία και την υποστήριξη των φορέων αρμοδιότητας του ΥΠ.ΠΟ.Α. σε ό,τι αφορά την τήρηση των κανόνων κρατικών ενισχύσεων, κατά την προετοιμασία και την υλοποίηση μέτρων που εμπεριέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης.
ιαια) Την έγκριση όλων των σχεδίων κρατικών ενισχύσεων που δεν απαιτούν κοινοποίηση.
ιβιβ) Την παροχή στην Κε.Μ.Κ.Ε. κάθε είδους βοήθειας και υποστήριξης, σε περίπτωση κοινοποίησης ενός σχεδίου από την Κε.Μ.Κ.Ε. στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή σε περίπτωση αιτήματος της Ε.Ε. για παροχή πληροφοριών επί μέτρων κρατικής ενίσχυσης αρμοδιότητας του ΥΠ.ΠΟ.Α.
ιγιγ) Τη μέριμνα για την καταχώριση των σχεδίων στο ηλεκτρονικό σύστημα SANI.
ιδιδ) Την υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής της ετήσιας έκθεσης κρατικών ενισχύσεων μέσω του συστήματος SARI.
ιειε) Τη μέριμνα για την ενημέρωση του Μητρώου παρακολούθησης κρατικών ενισχύσεων της υποπαραγράφου Β.8 του ν. 4152/2013 (Α΄ 107), όπως ισχύει, ως προς τα μέτρα αρμοδιότητάς τους.
ιστιστ) Την εποπτεία για την εφαρμογή των αποφάσεων ανάκτησης παράνομων κρατικών ενισχύσεων που έχουν χορηγηθεί από το Υπουργείο ή τους Εποπτευόμενους Φορείς αρμοδιότητάς του, με βάση τις οδηγίες της Κε.Μ.Κ.Ε. και την παροχή όλων των απαραίτητων στοιχείων στην Κε.Μ.Κ.Ε. για την υποβολή τους στην Ε.Ε. Ειδικότερα, την υποστήριξη των φορέων χορήγησης παράνομων ενισχύσεων που χρήζουν ανάκτησης, κατά τον προσδιορισμό των ωφελούμενων επιχειρήσεων, των ποσών, και των τόκων ανά ωφελούμενο που πρέπει να ανακτηθούν και τη μέριμνα ώστε ο φορέας χορήγησης της ενίσχυσης να προβεί εξαρχής σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι και την τελική ανάκτηση των παρανόμως χορηγηθεισών κρατικών ενισχύσεων.
ιζιζ) Τον έλεγχο και την επεξεργασία των δημοσιονομικών στοιχείων των εποπτευόμενων φορέων και την ηλεκτρονική καταγραφή τους στις διαδικτυακές εφαρμογές του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους όπου αυτό απαιτείται.
ιηιη) Τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.»     ​

Προϊστάμενος:

Δερτούζου Σοφία
email προϊσταμένου: sdertouzou@culture.gr

Υπάγεται:

Στοιχεία Επικοινωνίας:

​Διεύθυνση: Μπουμπουλίνας 20-22, 106 82 Αθήνα ​
Τηλέφωνο: +30 213 132 2132


E-mail: dpda@culture.gr
​​​​​​​​​​​​​
​​
Επιστροφή​​
​​​​​​​​​​
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις