Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Τμήμα Κατάρτισης Τακτικού Προϋπολογισμού και Μ.Π.Δ.Σ.

Περιγραφή - Αρμοδιότητες:

Το Τμήμα Κατάρτισης Τακτικού Προϋπολογισμού και Μ.Π.Δ.Σ. ΥΠ.ΠΟ.Α. είναι αρμόδιο για:
αα) Τον σχεδιασμό, την κατάρτιση και την τροποποίηση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.) και του Τακτικού Προϋπολογισμού.
ββ) Τη διασφάλιση της τήρησης των ορίων εκτέλεσης του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου.
γγ) Την παρακολούθηση, επεξεργασία και αναφορά της διάθεσης πιστώσεων.
δδ) Τη διασφάλιση της τήρησης των ορίων των διαθέσιμων πιστώσεων του Προϋπολογισμού, την υποβολή προτάσεων για ανακατανομή πιστώσεων είτε από τον αρμόδιο Διατάκτη είτε από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και την πρόταση για ενίσχυση του Προϋπολογισμού του Υπουργείου από το αποθεματικό του Κρατικού Προϋπολογισμού.
εε) Την εποπτεία και τον έλεγχο για την ορθή και έγκαιρη καταχώριση στις οικείες και μη διαδικτυακές εφαρμογές, όπως αυτές εξελίσσονται διαχρονικά και σύμφωνα με το εκάστοτε θεσμικό πλαίσιο.
στστ) Την έκδοση απόφασης κατανομής πιστώσεων στους Δευτερεύοντες Διατάκτες, τη συγκέντρωση και την έγκριση των αιτημάτων για τη μεταβίβαση πιστώσεων με Επιτροπικά Εντάλματα και την έγκριση  αποφάσεων πολυετών υποχρεώσεων του Υπουργείου.
ζζ) Τη σύνταξη των εισηγήσεων του άρθρου 24 παρ. 5ε του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως ισχύει, προς υπογραφή από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης σε συνεργασία με τις λοιπές Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
ηη) Την εισήγηση αρμοδίως για καταλογισμό δημοσίου υπολόγου, υπεύθυνου λογαριασμού, καθώς και του λαβόντα αχρεώστητης πληρωμής, πλην αυτής αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης, Μισθοδοσίας και Λοιπών Αμοιβών Τομέα Πολιτισμού
θθ)  Τον συντονισμό ενεργειών επισκόπησης δαπανών σε συνεργασία με τις λοιπές Υπηρεσίες της Γ.Δ.Ο.Υ.
ιι) Την παρακολούθηση της απορροφητικότητας των πιστώσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού και την υποβολή σχετικών βελτιωτικών προτάσεων.
ιαια) Την εισήγηση για τον ορισμό υπολόγου.
ιβιβ) Την κατάρτιση απόφασης έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.
ιγιγ) Τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.    

Προϊστάμενος:

Χατζηκώστα Αικατερίνη
email προϊσταμένου: achatzikosta@culture.gr

Υπάγεται:

Στοιχεία Επικοινωνίας:

​Διεύθυνση: Μπουμπουλίνας 20-22, 106 82 Αθήνα ​
Τηλέφωνο: +30 213 132 2155


E-mail: dpda@culture.gr
​​​​​​​​​​​​​
​​
Επιστροφή​​
​​​​​​​​​​
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις