Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Τμήμα Κινηματογραφίας και Οπτικοακουστικών Μέσων

Περιγραφή - Αρμοδιότητες:

​Το Τμήμα Κινηματογραφίας και Οπτικοακουστικών Μέσων είναι αρμόδιο για:
αα) Την ανάπτυξη, προβολή και προώθηση της κινηματογραφικής τέχνης και παραγωγής με την παροχή επιχορηγήσεων σε εποπτευόμενους κινηματογραφικούς οργανισμούς και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.


ββ) Την ενίσχυση της κινηματογραφικής δημιουργίας, παραγωγικότητας και καινοτομίας σε συνεργασία με το
Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου και άλλους φορείς.


γγ) Την εφαρμογή της νομοθεσίας για την υποχρεωτική επένδυση των τηλεοπτικών καναλιών (συμβατικών και συνδρομητικών) και των εταιρειών παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και νέων τεχνολογιών στην κινηματογραφική παραγωγή.


δδ) Την αξιολόγηση καταλληλότητας των κινηματογραφικών έργων.


εε) Την ενίσχυση και προβολή του Δικτύου Δημοτικών  Κινηματογράφων με κάθε πρόσφορο μέσο.


στστ) Τη διαφύλαξη, συντήρηση και αξιοποίηση της κινηματογραφικής πολιτιστικής κληρονομιάς σε συνεργασία με την Ταινιοθήκη της Ελλάδος ή άλλους φορείς.


ζζ) Την ενθάρρυνση της πρόσβασης των πολιτών στο χώρο της κινηματογραφικής τέχνης και δημιουργίας.


ηη) Τις προτάσεις εκπροσώπησης της Ελλάδας σε διεθνή κινηματογραφικά φεστιβάλ και διαδικασίες βραβείων.

θθ) Την αξιοποίηση Ευρωπαϊκών και Διεθνών προγραμμάτων στον τομέα του κινηματογράφου και των οπτικοακουστικών μέσων.


ιι) Την οικονομική κάλυψη συμβατικών κινηματογραφικών υποχρεώσεων της Ελλάδος σε διεθνείς οργανισμούς.


ιαια) Την εφαρμογή ευρωπαϊκών συμβάσεων, οδηγιών και προτάσεων για τον κινηματογράφο και τα οπτικοακουστικά μέσα.

ιβιβ) Την ανάπτυξη και την προώθηση των πολιτιστικών δημιουργικών βιομηχανιών στον τομέα του κινηματογράφου και των οπτικοακουστικών μέσων.


ιγιγ) Την προώθηση της video art και καλλιτεχνικών εκφράσεων με χρήση πολυμέσων, καθώς και την ενίσχυση νέων δημιουργών. Η προώθηση σύγχρονων μορφών τέχνης, όπως Web art, διαδραστικές εγκαταστάσεις, κινούμενα σχέδια, ψηφιακή εικόνα, σε συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα, φορείς και αίθουσες τέχνης.


ιδιδ) Την συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά και άλλα προγράμματα, σε συνεργασία με το Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Διεθνών Συνεργιών και Προώθησης της Επιχειρηματικότητας, και την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας και ανταλλαγών στον τομέα του κινηματογράφου και οπτικοακουστικών μέσων.

ιειε) Τη συγκρότηση και λειτουργία συλλογικών οργάνων για τη χορήγηση σύνταξης καλλιτεχνών λόγω διακεκριμένων υπηρεσιών

Προϊστάμενος:

Τουμπανάκη Ελένη
email προϊσταμένου: etoumpanaki@culture.gr

Υπάγεται:

Στοιχεία Επικοινωνίας:

​Διεύθυνση: Μετσόβου 5, 106 82 Αθήνα
Τηλέφωνο: +30 210 82 53 997, +30 210 32 39 680, +30 210 32 39 670


E-mail: tmkom@culture.gr
​​​​​​​​​​​​​
​​
Επιστροφή​​
​​​​​​​​​​
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις