Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Τμήμα Καινοτόμων Υπηρεσιών και Απλούστευσης Διαδικασιών

Περιγραφή - Αρμοδιότητες:

​Το Τμήμα Καινοτόμων Υπηρεσιών και Απλούστευσης Διαδικασιών είναι αρμόδιο για:
αα) Το σχεδιασμό και την υλοποίηση σε υλικοτεχνικό επίπεδο δράσεων για τη δημιουργία εθνικού ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος και την τεχνική μέριμνα για τη διάχυση και ανάδειξή του σε εθνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα, καθώς και για τη μακροχρόνια διατήρησή του, σε
συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου.
ββ) Το σχεδιασμό και υλοποίηση σε υλικοτεχνικό επίπεδο υπηρεσιών για τη βελτίωση της πρόσβασης του κοινού στο ψηφιακό περιεχόμενο και για τη διάθεση και επαναχρησιμοποίηση του ψηφιακού περιεχομένου σε εφαρμογές στον τουρισμό, την εκπαίδευση, την έρευνα κλπ., σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου.
γγ) Την τεχνική διαχείριση, συντήρηση, εξέλιξη και περαιτέρω ανάπτυξη των επίσημων διαδικτυακών πυλών του τομέα Πολιτισμού και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας που αφορούν πολιτιστικό ή/και τουριστικό περιεχόμενο.
δδ) Την τεχνική συμβολή στη συλλογή και διαχείριση γεωχωρικών δεδομένων, καθώς και τη διαμόρφωση εθνικών βάσεων δεδομένων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου.
εε) Την ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού των Υπηρεσιών του Υπουργείου και των εποπτευομένων ή άλλων πολιτιστικών φορέων σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Τμήματος.
στστ) Τη μέριμνα για την ανάπτυξη και εφαρμογή από τις κατά αντικείμενο αρμόδιες Υπηρεσίες σύγχρονων τεχνικών μεθόδων (μέτρηση εργασίας, επιχειρησιακή έρευνα, ανάλυση κόστους − ωφέλειας, εργονομία κ.α.) για την αύξηση της παραγωγικότητας.
ζζ) Τη λήψη μέτρων για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των Υπηρεσιών του Υπουργείου και την εφαρμογή μεθόδων μέτρησης και αξιολόγησης αυτών.
ηη) Τον προσδιορισμό της ετήσιας στοχοθεσίας της Υπηρεσίας και τον καθορισμό των σχετικών δεικτών παρακολούθησης της υλοποίησής της.
θθ) Την εφαρμογή συστημάτων και μεθόδων οργάνωσης και διοίκησης και άλλων έργων συμβολής στην εκσυγχρονισμένη οργάνωση και λειτουργία των Υπηρεσιών του Υπουργείου καθώς και στην ενδυνάμωση της διοικητικής ικανότητάς τους.
ιι)Τη διαμόρφωση των διαδικασιών εφαρμογής των διοικητικών αλλαγών σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες.
ιαια) Τη συγκέντρωση σχετικών μελετών για θέματα διοικητικής οργάνωσης και εκσυγχρονισμού άλλων Υπηρεσιών ου Υπουργείου ή άλλων Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης.
ιβιβ) Τη διαχείριση και διάχυση της ευρύτερης γνώσης και  τεχνογνωσίας σε θέματα διοικητικής οργάνωσης και
εκσυγχρονισμού.

 

Προϊστάμενος:

Τέσσα Χάρις Χαρούλα
email προϊσταμένου: chtessa@culture.gr

Υπάγεται:

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Μπουμπουλίνας 20 - 22, 106 82 Αθήνα 
Τηλέφωνο: +30 2131322718​
Φαξ: +30 210 82 01 439

​​​​​​​​​​​​​
​​
Επιστροφή​​
​​​​​​​​​​
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις