Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας

Περιγραφή - Αρμοδιότητες:

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας εδρεύει στη Θήβα και η χωρική αρμοδιότητά της εκτείνεται στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας.
Σύμφωνα με το Π.Δ. 104/2014 "Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού" (ΦΕΚ 171/Α΄/28-8-2014), η Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας, υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και λειτουργεί ως Περιφερειακή Υπηρεσία σε επίπεδο Διεύθυνσης.
Ειδικότερα, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας, ασκεί τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στον ανωτέρω Οργανισμό του Υπουργείου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3028/2002 "Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς" και συνεργάζεται με τις αντίστοιχες Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας και τις λοιπές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων. Παράλληλα, εκτελεί έργα, τα οποία περιλαμβάνονται στο ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, όπως αυτό εγκρίνεται από τον Υπουργό, μετά από γνώμη των αρμοδίων Συμβουλίων.
Το προσωπικό της Εφορείας Αρχαιοτήτων Βοιωτίας μετέχει στο ανωτέρω περιγραφόμενο έργο (περ. α παρ. 1), καθώς και στη διεξαγωγή συστηματικών και σωστικών ανασκαφών ή άλλων αρχαιολογικών έργων και ερευνών, στη μελέτη και διοργάνωση των μόνιμων και περιοδικών εκθέσεων, στη διαμόρφωση και λειτουργία των αρχαιολογικών χώρων, στην οργάνωση, λειτουργία και προβολή των μουσείων, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και ανεξάρτητα από την κατανομή τους στα επιμέρους Τμήματα.
Στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας έχει συγκροτηθεί και λειτουργεί επιστημονική ολομέλεια, στην οποία μετέχουν οι υπάλληλοι Κλάδων και Ειδικοτήτων ΠΕ και ΤΕ, υπό την προεδρία της Προϊσταμένης της. Στην επιστημονική ολομέλεια, η οποία συνέρχεται τουλάχιστον τρεις φορές το χρόνο, συζητείται το πρόγραμμα δράσης, η αξιολόγηση εφαρμογής των στόχων της υπηρεσίας και ο ενδεχόμενος επανακαθορισμός τους.
Επίσης η Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας προετοιμάζει τους φακέλους για την εισαγωγή των θεμάτων που αφορούν στην πραγματοποίηση έργων και επεμβάσεων πλησίον αρχαίων στο αρμόδιο για την περιοχή Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Στερεάς Ελλάδας και συντάσσει προτάσεις προς τις οικείες Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας για την εισαγωγή θεμάτων στο ΚΑΣ ή στο Συμβούλιο Μουσείων, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία.
Οι αρμοδιότητες της Εφορείας Αρχαιοτήτων Βοιωτίας όπως περιγράφονται στο Π.Δ. 104/2014 "Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού" αφορούν:
α) Στην επιστημονική έρευνα, αποκάλυψη, διατήρηση, συντήρηση, προστασία, ανάδειξη, προβολή και φύλαξη των αρχαιοτήτων που έχουν εντοπιστεί ή εντοπίζονται στην περιοχή της Βοιωτίας, στην έκθεση τους σε Μουσεία, καθώς και στη συμμετοχή τους σε εκθέσεις στην ημεδαπή και αλλοδαπή.
β) Στη μελέτη, προγραμματισμό, διαχείριση και εκτέλεση οιουδήποτε αρχαιολογικού έργου συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης, αναστήλωσης, ανάδειξης και διαμόρφωσης των μνημείων και αρχαιολογικών χώρων, καθώς και του άμεσου φυσικού ή μη περιβάλλοντός τους, στην εκτέλεση όλων των ανωτέρω έργων με αυτεπιστασία και απολογιστικά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
γ) Στη μέριμνα για την επιστημονική μελέτη και δημοσίευση των αρχαιοτήτων, στη διαχείριση των μνημείων, των αρχαιολογικών χώρων, των μουσείων και των συλλογών, χωρικής τους ευθύνης, τα οποία ανήκουν στο Κράτος, η συμμετοχή σε διεθνή και ευρωπαϊκά προγράμματα, η διοργάνωση και η συμμετοχή σε ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια και εκπαιδευτικές δράσεις για θέματα που αφορούν στις αρμοδιότητες της Εφορείας, καθώς και για η παραγωγή συμβατικών και ψηφιακών εκδόσεων και εκπαιδευτικού υλικού.

Προϊστάμενος:

Χαραμή Αλεξάνδρα
email προϊσταμένου: acharami@culture.gr

Αρχείο Προσωπικού:

Υπάγεται:

Υπαγόμενα Τμήματα Υπηρεσίας:

Βιβλιογραφία:

  • Η Ζωή στο μυκηναϊκό ανάκτορο (Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Μελίνα), Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, Θήβα,
  • Ο Θολωτός του Ορχομενού (Εκπαιδευτικό πρόγραμμα), Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, Θήβα,
  • Κ. Δημακοπούλου - Ντ. Κόνσολα, "Αρχαιολογικό Μουσείο της Θήβας", Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, Αθήνα, 1995

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Διεύθυνση:Μουσείο Θηβών, Θρεψιάδου 1 Πλ. Κεραμοπούλου, 322 00 Θήβα
Τηλέφωνο:+30 22620 23559, +30 22620 80945, +30 22620 89359
Φαξ:+30 22620 81431, +30 22620 81434


E-mail: efavio@culture.gr

Πληροφορίες για τον πολίτη:

Στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας, διεκπεραιώνει υποθέσεις τόσο διοικητικού όσο και επιστημονικού χαρακτήρα, που συνοψίζονται ως εξής:
-Χορήγηση αδειών εκτέλεσης δημοσίων, δημοτικών ή ιδιωτικών τεχνικών έργων, ανέγερσης οικοδομών κτλ.
-Γνωμοδοτήσεις για μισθώσεις ή παραχωρήσεις δημοσίων εκτάσεων σε ιδιώτες και για την υλοποίηση έργων
- Προεγκρίσεις χωροθέτησης έργων
- Αυτοψίες και επίβλεψη εκσκαφών και διαμορφώσεων για τον εντοπισμό και προστασία αρχαιοτήτων
- Χορηγήση αδειών κινηματογραφήσεων, φωτογραφήσεων κτλ. αρχαιολογικών χώρων ή Μουσείων και αδειών ελευθέρας εισόδου σε αρχαιολογικούς χώρους ή Μουσεία
- Παρακολούθηση δημόσιων και ιδιωτικών τεχνικών έργων.
-Ενημέρωση καθέ ενδιαφερομένου για τα ισχύοντα σχετικά με την αρχαιολογική νομοθεσία σε περιοχές ενδιαφέροντος τους.
-Πραγματοποίηση εργασιών επανέκθεσης Μουσείων, διοργάνωση περιοδικών εκθέσεων και ενημερωτικών ημερίδων για τη δραστηριότητα της Εφορείας
-Σχεδιασμό και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για μαθητές στα Αρχαιολογικά Μουσεία Θήβας, Χαιρώνειας, Σχηματαρίου και Διστόμου, Θεσπιών καθώς και σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία αρμοδιότητας της Εφορείας.
- Διεξαγωγή σωστικών ανασκαφικών ερευνών σε οικόπεδα ιδιωτών ή στα πλαίσια δημοσίων έργων καθώς σε συστηματικών ανασκαφών σε συνεργασία με Ξένες Αρχαιολογικές Σχολές και ερευνητικά ιδρύματα
- Συντήρηση καθώς και στερέωτικές ή αναστηλωτικές εργασίες σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία
- Συντήρηση, σχεδίαση, φωτογράφηση των κινητών ευρημάτων που προέρχονται από ανασκαφές
- Διαμορφώσεις-αναδείξεις αρχαιολογικών χώρων και μνημείων.
- Συμβολή στη διοργάνωση εκδηλώσεων φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων φορέων με την παραχώρηση χρήσης αρχαιολογικών χώρων για τη διοργάνωση διαφόρων πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Ετικέτες:

​​​​​​​​​​​​​
​​
Επιστροφή​​
​​​​​​​​​​
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις