Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Οδηγίες σχετικά με το διαβιβαστικό δικαιολογητικών δαπανών

Αναφορικά με τη διαβίβαση των δικαιολογητικών δαπανών από τις Υπηρεσίες του Τομέα Πολιτισμού προς εκκαθάριση από τη Γ.Δ.Ο.Υ. του ΥΠ.ΠΟ.Α., επισημαίνονται τα εξής:
1) Με την αρωγή της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠ.ΠΟ.Α., υπάρχει πλέον διαθέσιμη η δυνατότητα δημιουργίας διαβιβαστικού δικαιολογητικών δαπανών μέσα από την εφαρμογή Πρόγραμμα Δράσης (dpt), στο οποίο έχουν ενσωματωθεί τα προβλεπόμενα στο πρότυπο που είναι συνημμένο στη σχετική ΚΥΑ της ΗΔΔ (αρ. πρωτ. οικ.188204ΕΞ2022/21.12.2022 – ΦΕΚ Β 6607/2022). Συνεπώς, συστήνεται στο εξής το εν λόγω διαβιβαστικό να παράγεται από το dpt, ώστε να συμπεριλαμβάνονται σε αυτό όλα τα απαραίτητα στοιχεία και επίσης να υπάρχει μεγαλύτερη ομοιομορφία.
2) Στον πίνακα που επισυνάπτεται στο παρόν, περιγράφεται η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί κατά τη δημιουργία του διαβιβαστικού και τη δημιουργία και υποβολή του φακέλου δικαιολογητικών δαπάνης στην ΗΔΔ, προκειμένου να παραχθεί στην ΗΔΔ ο αριθμός φακέλου και να αναγραφεί στη συνέχεια στο διαβιβαστικό.
3) Σύμφωνα με τις οδηγίες της Α.Α.Δ.Ε., ως ημερομηνία δημιουργίας υποχρέωσης θεωρείται η μεταγενέστερη από τις κάτωθι ημερομηνίες:
- ημερομηνία παραλαβής αγαθών ή υπηρεσιών,
- ημερομηνία παραλαβής τιμολογίου,
- ημερομηνία επιβεβαίωσης ή επαλήθευσης από επιτροπή παραλαβής των παραλαμβανόμενων αγαθών ή υπηρεσιών.

Παρακαλούμε για την τήρηση των παραπάνω ώστε το διαβιβαστικό δικαιολογητικών
δαπανών να συντάσσεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σχετική ΚΥΑ της ΗΔΔ.

 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις