Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Συχνές ερωτοαπαντήσεις (FAQs) οικονομικής διαχείρισης

Ερώτηση 1 : Πρέπει σε κάθε περίπτωση απευθείας ανάθεσης των άρθρων 118 και 328 του Ν. 4412/2016, για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των​ παρ.1 και 2 του άρθρου 73 οι οικονομικοί φορείς να προσκομίζουν δικαιολογητικά, όπως απόσπασμα του ποινικού μητρώου, πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας;

Απάντηση 1: Οι υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισμού ενός οικονομικού φορέα από την συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης των παρ. 1 και 2 του άρθρ. 73 και του άρθρ. 74 ισχύουν για συμβάσεις άνω των 2.500 χωρίς ΦΠΑ, όπου και πρέπει να ζητείται η προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών εγγράφων για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού.
Σε κάθε περίπτωση οι σχετικές βεβαιώσεις (απόσπασμα ποινικού μητρώου, καθώς και φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα) πρέπει να προσκομίζονται από τους υποψηφίους αναδόχους απαραιτήτως πριν την απόφαση της απευθείας ανάθεσης, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι δεν συντρέχουν οι σχετικοί λόγοι αποκλεισμού πριν την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.


Ερώτηση​ 2: Από ποιο ποσό απαιτείται η δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ των πράξεων που προβλέπει το άρθρο 38 του Ν. 4412/2016; Ποιος είναι ο σωστός χρόνος καταχώρισης αυτών των πράξεων στο ΚΗΜΔΗΣ;

Απάντηση 2: ​Στο ΚΗΜΔΗΣ καταχωρίζονται πράξεις εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του ποσού των 2.500 € χωρίς ΦΠΑ και ισχύουν από την καταχώριση τους σε αυτό. Η καταχώριση δημοσίων συμβάσεων στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και η αναφορά του Αριθμού Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ), αποτελούν στοιχεία της κανονικότητας της δαπάνης, με την έννοια ότι η ύπαρξη ΑΔΑΜ εξομοιώνεται με δικαιολογητικό που απαιτείται κατά την παρ. 2 του άρθρου 91 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν.4412/2016.​


Ερώτηση 3: Με ποιά διαδικασία μπορούμε να αναθέσουμε μια δημόσια σύμβαση μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη από το όριο των τριάντα χιλιάδων ευρώ (όριο απευθείας ανάθεσης) ;

​Απάντηση 3: Υπάρχουν δύο περιπτώσεις ανάθεσης των εν λόγω συμβάσεων ανάλογα με το εάν η σύμβαση ανατίθεται ή όχι στο πλαίσιο ενός αρχαιολογικού έργου που εκτελείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία:

- στην περίπτωση της αυτεπιστασίας, σύμφωνα με το άρθρο 177 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει, ο προϊστάμενος της διευθύνουσας υπηρεσίας, μπορεί να προβαίνει σε απ' ευθείας ανάθεση συμβάσεων ερευνών, μελετών, υπηρεσιών επίβλεψης έργου ή εν γένει παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών μηχανικού, εφόσον η δαπάνη της σχετικής σύμβασης δεν υπερβαίνει, ανά κατηγορία μελέτης, έρευνας ή ανεξάρτητης υπηρεσίας, το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ συμπεριλαμβανομένου του νομίμου ΦΠΑ. Στις περιπτώσεις αυτές δεν έχουν εφαρμογή οποιεσδήποτε συναφείς διατάξεις. Επισημαίνεται ότι στην περιγραφή φυσικού αντικειμένου και τον αναλυτικό προϋπολογισμό της σχετικής απόφασης αυτεπιστασίας θα πρέπει να γίνει σαφής αναφορά της προς ανάθεση σύμβασης.

Συνεπώς, στις ανωτέρω περιπτώσεις ακολουθούμε την ίδια διαδικασία με την απευθείας ανάθεση των γενικών προμηθειών ή υπηρεσιών εφαρμόζοντας πιστά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 120 του Ν. 4412/2016 περί δημοσίευσης της Πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ εκτός της παρ. 3, περ. γ) του ίδιου άρθρου που αναφέρεται στην ανάρτησή της και στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.).

- στην περίπτωση που η εν λόγω σύμβαση δεν ανατίθεται στο πλαίσιο αυτεπιστασίας, θα πρέπει να τηρούνται τα προβλεπόμενα στις παρ. 4 και 5 του άρθρου 118 και στην παρ. 3 περ. γ) του άρθρου 120 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει. Πιο αναλυτικά:

α) σύμφωνα με τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 118, μετά από την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος ή ελεγχόμενο από αυτόν φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν δύναται να συνάψει σύμβαση του παρόντος άρθρου με την αυτή αναθέτουσα αρχή για διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Επίσης, μπορούν να ανατεθούν από κάθε αναθέτουσα αρχή κατ' έτος, μία ή περισσότερες τέτοιου είδους συμβάσεις, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) των πιστώσεων της αναθέτουσας αρχής κατ' έτος. Συμβάσεις που συνάπτονται κατά παράβαση του ορίου του προηγούμενου εδαφίου είναι άκυρες και δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα.

β) σύμφωνα με την παρ. 3 περ. γ) του άρθρου 120, οι προσκλήσεις για την υποβολή προσφοράς στις συμβάσεις μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών αναρτώνται και στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Σημειώνεται ότι η τήρηση όλων των προαναφερομένων συνιστά βασικό στοιχείο της νομιμότητας και της κανονικότητας μιας δαπάνης.


Ημερομηνία Έκδοσης:

12/12/2022

Τόπος:

  • Ελλάδα

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Θέμα:

Γενικά
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις