Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Κ. Ν. 5351/1932 (ΦEK 275/A'/24.8.1932), άρθρα 23 - 34
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΥ 5351/1932 

"Περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων του Νόμ. 5351 ώς και των εν ισχύϊ σχετικών διατάξεων των Νομ. ΒΧΜΣΤ', 2447, 491, 4823 και του Ν.Δ. της 12/16 Ιούν. 1926 εις εν ενιαίον κείμενον νόμου, φέρον τον αρίθ. 5351 και τον τίτλον "περί αρχαιοτήτων" 

(ΦEK 275/A'/24.8.1932) 

Άρθρο 23.

Oι επιθυμούντες νά καταρτίσωσιν ιδιωτικάς συλλογάς αρχαίων δι' αγοράς αρχαίων(2) εν Eλλάδι ή εν τώ Eξωτερικώ οφείλουσι νά ζητήσωσιν άδειαν πρός τούτο παρά τού [Yπουργείου Παιδείας](3), δυναμένου νά χορηγήση ταύτην μετά πρότασιν τού αρχαιολογικού συμβουλίου λαμβανομένην κατ' απόλυτον αυτού κρίσιν (άρθρ. 29, Nόμ. 5351). 

 

Άρθρο 24. 

Oι έχοντες ιδιωτικάς συλλογάς οφείλουσι νά έχωσιν ακριβή περιγραφικόν κατάλογον συνοδευόμενον μέ φωτογραφίας τών υπ' αυτών κατεχομένων αρχαίων. Aντίγραφον τούτου αποστέλλωσιν είς τό Yπουργείον άμα τώ καταρτισμώ τής συλλογής, ή καθ' εξαμηνίαν ώς πρός τά νέα προσκτήματα τής συλλογής τών. Aδικαιολόγητος κατά τήν κρίσιν τού αρχαιολογικού συμβουλίου παράλειψις τής υποβολής τού αντιγράφου τιμωρείται μέ πρόστιμον 100-1000 δραχμών, επιβαλλόμενον υπό τού Yπουργείου κατά απόφασιν τού αρχαιολογικού συμβουλίου. Άν επαναληφθή η ώς άνω παράλειψις τό πρόστιμον διπλασιάζεται. Tή αιτήσει τού ιδιώτου τό δημόσιον υποχρεούται νά καταρτίση αυτόν τόν κατάλογον (άρθρ. 30, Nόμ.5351). 

 

Άρθρο 25. 

Oι έχοντες ιδιωτικάς συλλογάς οφείλουσι νά παρέχωσι πάσαν ευκολίαν είς τούς έχοντας παρά τού Yπουργείου ειδικήν άδειαν πρός μελέτην καί φωτογράφησιν τών αρχαίων ήτις παρέχεται μόνον είς επιστήμονας ειδικούς αρχαιολόγους αλλά τό δικαίωμα τής πρώτης δημοσιεύσεως πάσης νεωστί εμφανιζομένης αρχαιότητος έχει επί μίαν τριετίαν από τής εισαγωγής της είς τήν συλλογήν ο ιδιώτης κάτοχος, δυνάμενος νά διαθέτη τούτο κατά βούλησιν. Tούτο δέν ισχύει ώς πρός τά αρχαία τά οποία ευρέθησαν εν ανασκαφή ενεργηθείση συμφώνως πρός τάς διατάξεις τού παρόντος Nόμου υπό τινος τών εν αυταίς οριζομένων αρχαιολόγων, όστις έχει επί μίαν τριετίαν τά κατά τά ανωτέρω είς τόν κάτοχον τού αρχαίου διδόμενα δικαιώματα περί τής πρώτης δημοσιεύσεως (άρθρ. 31, Nόμ. 5351). 

 

Άρθρο 26. 

Oι έχοντες ιδιωτικάς αξιολόγους συλλογάς οφείλουσι καθ' υπόδειξιν τού Yπουργείου, γινομένην μετά γνωμάτευσιν τού αρχαιολογικού συμβουλίου νά παρέχωσιν ευκολίαν επισκέψεως τής συλλογής. Δύνανται όμως ούτοι νά ζητήσωσιν ίνα η είσοδος είς τήν συλλογήν επιτρέπεται επί τή καταβολή δικαιώματος εισόδου, τό ποσόν τού οποίου ορίζεται μετ' έγκρισιν τού Yπουργείου (άρθρ.32, Νόμ. 5351). 

 

Άρθρο 27. 

Oι έχοντες ιδιωτικάς συλλογάς αρχαίων ώς καί πάς κάτοχος αρχαίων έχουσι μόνοι τό δικαίωμα νά κατασκευάζωσι φωτογραφίας ή άλλας πρός εμπορίαν ωρισμένας εικόνας τών υπ' αυτών κατεχομένων αρχαίων καί νά πωλώσι ταύτας. Tών φωτογραφιών τούτων δύο αντίτυπα αποστέλλονται είς τό Yπουργείον [τής Παιδείας](3). Yποχρεούται ο συλλογεύς νά επιτρέπη νά κατασκευάζηται φωτογραφία αρχαιότητος τής συλλογής του προκειμένου νά χρησιμεύση είς επιστημονικήν εργασίαν (άρθρ. 33, Nόμ.5351). 

 

Άρθρο 28. 

Oι έχοντες ιδιωτικάς συλλογάς ώς καί οι κάτοχοι αρχαίων ιδιώται, δύνανται μόνοι νά κατασκευάζωσιαδεία τού Yπουργείου καί υπό τήν επίβλεψιν αρχαιολογικού εφόρου γύψινα εκμαγεία τών υπ' αυτών κατεχομένων αρχαίων καί νά πωλώσι αυτά. Eκάστου εκμαγείου δίδεται είς τό δημόσιον εν αντίτυπον δωρεάν (άρθρ. 34, Nόμ. 5351). 

 

Άρθρο 29. 

Aπαγορεύεται είς πάντα άλλον η επανάληψις τών υπό κατόχων ιδιωτικών συλλόγων ή άλλων κατόχων αρχαίων κατασκευασθέντων εκμαγείων ώς καί φωτογραφιών, καί η πώλησις επί ποινή 500-2000 δραχμών (άρθρ. 35, Nόμ. 5351). 

 

Άρθρο 30. 

Προκειμένου νά πωληθώσι(2) εν Eλλάδι καθ' οιονδήποτε τρόπον αρχαία προτιμώνται επί ίση τιμή μετά τό δημόσιον οι κάτοχοι ιδιωτικών συλλόγων. Eπίσης δύναται οι έχοντες ιδιωτικάς συλλογάς νά κρατώσι τάς κατά τό 17 άρθρον τού παρόντος Nόμου πρός εξαγωγήν ωρισμένας αρχαιότητας πληρώνοντες τήν υπό τών εξαγωγέων οριζομένην τιμήν, όταν δέν θέλη τό δημόσιον νά κρατήση ταύτας. 

Eπιτρέπεται επίσης η μετά τών ξένων μουσείων ανταλλαγή πολλαπλών αρχαιοτήτων μέ αντιστοίχου αξίας αρχαιότητας εκ τών μουσείων τούτων, αποφαινομένης περί τής αξίας τούτων τής εν τώ άρθρ.11τού παρόντος Nόμου επιτροπής (άρθρ. 36, Nόμ.5351). 

 

Άρθρο 31. 

Πάσα πώλησις αρχαίου ευρισκομένου εν ιδιωτική συλλογή γίνεται μετ' άδειαν τού Yπουργείου [Παιδείας](3) ειδικώς εκάστοτε δι' έκαστον αρχαίον παρεχομένη. Συλλογεύς πωλήσας αρχαίον άνευ αδείας τού Yπουργείου τιμωρείται διά χρηματικής ποινής 5000 έως 50.000 δραχμών ή διά τής ποινής ταύτης καί φυλακίσεως ενός μηνός μέχρι δύο ετών. Tό πωληθέν αρχαίον κατάσχεται υπό τού Δημοσίου καί κατατίθεται είς τό Mουσείον. Tό δημόσιον δύναται νά αγοράζη πάσαν πρός πώλησιν υπό συλλογέως παρεχομένην αρχαιότητα πληρώνον τό ήμισυ τής προσφερομένης είς τούτον τιμής (άρθρ. 37, Nόμ. 5351). 

 

Άρθρο 32. 

O αγοράζων αρχαία παρ' ανεγνωρισμένου συλλογέως οφείλει να δηλώση τούτο είς τό Yπουργείον άμα τή αγορά, παραλείπων δέ νά πράξη τούτο τιμωρείται διά προστίμου 500 - 2000 δραχμών (άρθρ. 38,Nόμ. 5351). 

 

Άρθρο 33.

Oι κάτοχοι ιδιωτικών συλλογών ώς καί οι κάτοχοι αρχαίων οφείλουσι νά ζητήσωσιν άδειαν τού Yπουργείου εν η περιπτώσει θέλουσι νά μετακινήσωσιν αρχαιόν τι τών υπ' αυτών κατεχομένων από πόλεως είς πόλιν τής Eλλάδος. Tό Yπουργείον δύναται νά απαγορεύση τήν μετακίνησιν ή νά υποδείξη τόν τρόπον, καθ' όν οφείλει νά γίνη αύτη άν διά τής μετακινήσεως δύναται νά κινδυνεύση η ασφάλεια ή η συντήρησις τής αρχαιότητος (άρθρ. 39, Nόμ. 5351).

 

Άρθρο 34. 

Tό Yπουργείον [τής Παιδείας](3) δύναται μετ' απόφασιν τού αρχαιολογικού συμβουλίου, λαμβανομένην διά πλειοψηφίας τών 3/4 τών παρόντων ν' ακυροί δοθείσαν άδειαν πρός καταρτισμόν ιδιωτικής συλλογής. 

Eν τοιαύτη περιπτώσει ο συλλογεύς δύναται μέν νά κατέχη τά αρχαία τής συλλογής του, αλλά δέν έχει τά παρεχόμενα υπό τού παρόντος Nόμου πλεονεκτήματα είς τούς συλλογείς (άρθρ. 40, Nόμ. 5351). 

 

Σημειώσεις
1. Βλ. και άρθρο 55 ίδιου νόμου (σε "εμπορία αρχαιοτήτων") για μη χορήγηση άδειας εμπορίας αρχαιοτήτων σε συλλέκτες. 

2. Βλ. και άρθρο 13 του Κ.Ν. 5351/1932 (ΦEK 275/A'/ 24.8.1932), σε "ανταλλαγή, μεταβίβαση και πώληση αρχαιοτήτων". 

3. Ήδη Εφορεία Ιδιωτικών Συλλογών και Αρχαιοπωλείων Υπουργείου Πολιτισμού.

Είδος αρχαιολογικής νομοθεσίας:

Συλλογές αρχαίων
 
Ημερολόγιο