Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
53271    
Ημερομηνία Έκδοσης:
3/2/2023 1:36:36 μμ
ΑΔΑ:
96Η74653Π4-ΕΡ9    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
3/2/2023 3:26:25 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής Οικονομικής και Τεχνικής Υποστήριξης

Θέμα:
Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού 01/2023 με την ανοικτή διαδικασία για συμβάσεις με προϋπολογισμό κάτω του ορίου εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας με βάση τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α’/08.08.2016) όπως ισχύει, για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια υλικού καθαρισμού λιθωματικού διακόσμου, απόσμηση και μικροβιοκτονία του σπηλαίου Πετραλώνων Χαλκιδικής» στο πλαίσιο του υποέργου 4, του έργου «Ανάδειξη σπηλαίου Πετραλώνων και αναβάθμιση των υποδομών του» (Κωδ. Πράξης/MIS ΟΠΣ 5022250), το οποίο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».

Είδος Απόφασης:
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Υπογράφων:
Ντάρλας Ανδρέας

Θεματική Κατηγορία:
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ

Email Καταχωρητή:
ksekkas@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
3/2/2023 1:26:26 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις