Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
48900    
Ημερομηνία Έκδοσης:
1/2/2023 4:22:03 μμ
ΑΔΑ:
ΨΒ024653Π4-63Λ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
1/2/2023 5:38:03 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής Οικονομικής και Τεχνικής Υποστήριξης

Θέμα:
Έγκριση Διενέργειας Διαγωνισμού με την ανοικτή διαδικασία για συμβάσεις με προϋπολογισμό κάτω του ορίου εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας με βάση τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α’/08.08.2016) όπως ισχύει, για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια υλικού καθαρισμού λιθωματικού διακόσμου, απόσμηση και μικροβιοκτονία του σπηλαίου Πετραλώνων Χαλκιδικής» στο πλαίσιο του υποέργου 4, του έργου «Ανάδειξη σπηλαίου Πετραλώνων και αναβάθμιση των υποδομών του» (Κωδ. Πράξης/MIS ΟΠΣ 5022250), το οποίο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»

Είδος Απόφασης:
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Υπογράφων:
Ντάρλας Ανδρέας

Θεματική Κατηγορία:
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ

Email Καταχωρητή:
ksekkas@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
1/2/2023 3:38:05 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις