Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


 • Πρόσκληση σε διαδικασία ανοικτής δημόσιας διαβούλευσης επί σχεδίου Διακήρυξης για την ανάθεση υπηρεσιών για τις ανάγκες του Υποέργου 2 «Ψηφιακές εφαρμογές για τον αρχαιολογικό χώρο της Σπιναλόγκα» του Ε.Π.ΚΡΗΤΗ 2014-2020 με κωδικό ΟΠΣ 5049916

  ​Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε ανοικτή Δημόσια Διαβούλευση μη δεσμευτικής συμμετοχής, με σκοπό τη συλλογή εποικοδομητικών παρατηρήσεων και σχολίων επί σχεδίου Διακήρυξης και Παραρτημάτων (Τεχνική Περιγραφή, Φύλλα Συμμόρφωσης, Κριτήρια Αξιολόγησης, Υποδείγματα Εγγυητικών) που αφορούν στην ανάθεση υπηρεσιών για τις ανάγκες του 2ου Υποέργου «Ψηφιακές εφαρμογές για τον αρχαιολογικό χώρο της Σπιναλόγκα» της πράξης «Ψηφιακό ταξίδι στη Σπιναλόγκα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΚΡΗΤΗ 2014-2020 με κωδικό ΟΠΣ 5049916.

  Ο Προϋπολογισμός της Πράξης  ανέρχεται στις διακόσιες είκοσι δυο χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα ευρώ 222.580,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)  [προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ:  179.500,00  €) ΦΠΑ (24%): 43.080,00 €].

  Η Διαβούλευση θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης (ήτοι μέχρι και τις 02/09/2021).

  Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (www.eprocurement.gov.gr), καθώς και στον ιστότοπο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (www.culture.gr).

  Τα σχόλια μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης -άμεσα και αυτόματα- μέσω της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., συμπληρώνοντας τα υποχρεωτικά πεδία στην Καταχώρηση Σχολίου, με πληκτρολόγηση ή με αντιγραφή/επικόλληση για κάθε παράγραφο ή/και άρθρο ή/και για το σύνολο του σχεδίου Διακήρυξης.

  Επισημαίνεται ότι, γενικότερα, στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ δεν υπάρχει η δυνατότητα επισύναψης ψηφιακών αρχείων. Ανάλογα αρχεία μπορούν να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις στοιχείων που δεν μπορούν να ενσωματωθούν ως κείμενο και κρίνονται σημαντικά για τη διαβούλευση (π.χ. χάρτες, φωτογραφίες κλπ.).

  Επισημαίνεται επιπλέον ότι θα αξιολογείται κάθε αποστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση diavoulefsi@eprocurement.gov.gr. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η καταχώρηση σχολίων μπορεί να γίνει με εισαγωγή κειμένου στο πεδίο Καταχώρηση Σχολίου, δεν θα πραγματοποιείται ανάρτηση των εν λόγω σχολίων από τον διαχειριστή των διαβουλεύσεων, αλλά θα ενημερώνεται ο αποστολέας για τη χρησιμοποίηση της επιλογής αυτής -εφόσον επιθυμεί την ανάρτησή τους. Σε κάθε περίπτωση, τα σχόλια που αποστέλλονται στην ηλ. Διεύθυνση diavoulefsi@eprocurement.gov.gr κοινοποιούνται και στην αναθέτουσα αρχή που επιθυμεί τη σχετική διαβούλευση.

  Μετά το πέρας της προθεσμίας διενέργειας της Δημόσιας Διαβούλευσης θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στον ιστότοπο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (www.culture.gr) με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στη διαδικασία, όπου και θα αναρτηθούν οι παρατηρήσεις που, τυχόν, υποβλήθηκαν.

  Τέλος, επισημαίνεται ότι τα καταχωρημένα σχόλια των οικονομικών φορέων αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., ως σχόλια της ανακοίνωσης διενέργειας της Δημόσιας Διαβούλευσης.

  Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή στη διαδικασία της ανοικτής Δημόσιας Διαβούλευσης.

Ημ. Καταχώρησης
18/8/2021 2:45:55 μμ
Έναρξη Διαβούλευσης
18/8/2021 12:00:00 πμ
Ανοικτή σε σχόλια έως
2/9/2021 12:00:00 πμ
​​​​
 
Ημερολόγιο