Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Γνωστοποίηση δημοσίευσης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση της οικίας Κ. Παλαμά επί της οδού Περιάνδρου 5 ιδιοκτησίας ΥΠΠΟ για τη δημιουργία χώρων πολιτιστικών δράσεων»

Σας γνωρίζουμε ότι, την 12/06/2024 δημοσιεύτηκε ηλεκτρονικός διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία του αρ.27 του ν.4412/2016 μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Αποκατάσταση της οικίας Κ. Παλαμά επί της  οδού Περιάνδρου 5 ιδιοκτησίας ΥΠΠΟ για τη δημιουργία  χώρων πολιτιστικών δράσεων», του «ΤΠΑ ΥΠΠΟΑ Α.ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 2021-2025» - Άξονας Προτεραιότητας «Προστασία και ανάδειξη μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και τόπων ιστορικού ενδιαφέροντος», (ΟΠΣ: 5223703), με προϋπολογισμό 1.211.727,60€, πλέον Φ.Π.Α. 24% 290.814,63€, ήτοι συνολικού ποσού 1.502.542,23€ (ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων δύο χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα δύο ευρώ και είκοσι τριών λεπτών) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας δημόσιας σύμβασης καθώς και η σχετική μελέτη καταχωρήθηκαν στον σχετικό ηλεκτρονικό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ - Δημόσια Έργα με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 207994 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

Ημερομηνία:

12/06/2024 -

Τόπος:

  • Αθήνα, Αττικής

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Ημερομηνία Έκδοσης:

12/06/2024

Έτος:

2024
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις