Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Ανάρτηση μελέτης αποκατάστασης του έργου: “Αποκατάσταση της οικίας Κ. Παλαμά επί της οδού Περιάνδρου 5 ιδιοκτησίας ΥΠΠΟ για τη δημιουργία χώρων πολιτιστικών δράσεων ”

Η Διεύθυνση Προστασίας καιΑναστήλωσης Νεωτέρων και Σύγχρονων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού, κατ’εφαρμογή των διατάξεων του ν.4412/2016 (άρθρο 70), αναρτάστην ιστοσελίδα του ΥΠ.ΠΟ., την εγκεκριμένη με την υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/624096/14-02-2024,ΑΔΑ: Π66Β46ΝΚΟΤ-ΓΡΤ, Απόφαση, μελέτη αποκατάστασης(αρχιτεκτονική, στατική και Η/Μ) του χαρακτηρισμένου ως μνημείου κτηρίου της οικίας Κ. Παλαμά επί της  οδού Περιάνδρου 5, γιατη δημιουργία  χώρων πολιτιστικών δράσεων, ενταγμένου στο «ΤΠΑ ΥΠΠΟΑΑ.ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 2021-2025» και στον  Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία και ανάδειξημνημείων, αρχαιολογικών χώρων και τόπων ιστορικού ενδιαφέροντος», μεκωδικό ΟΠΣ: 5223703,

Για το εν λόγω έργο θαδημοσιευθεί, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, Διακήρυξη  διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία του αρ.27του ν.4412/2016 μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την ανάδειξη αναδόχου.

 

Ημερομηνία:

11/06/2024 -

Τόπος:

  • Αθήνα, Αττικής

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Ημερομηνία Έκδοσης:

11/06/2024

Έτος:

2024
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις