Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Ανάρτηση προμελέτης έργου: «Sub. 3.14 Αναβάθμιση υποδομών και εξοπλισμού στα κτήρια-μνημεία του Εθνικού Θεάτρου στην Αθήνα (κτήριο Rex και Σικιαρίδειο)»

Η Διεύθυνση Προστασίας και Αναστήλωσης Νεωτέρων και Σύγχρονων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν.4412/2016 (άρθρο 70), αναρτά στην ιστοσελίδα του ΥΠ.ΠΟ., την εγκεκριμένη (με την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/541504/29.12.2022 / ΑΔΑ:6ΟΕΦ4653Π4-ΘΕΜ Απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων του ΥΠ.ΠΟ.), προμελέτη (αρχιτεκτονική, ηλεκτρολογική & μηχανολογική) βελτίωσης των υποδομών και προσβασιμότητας στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Εθνικού Θεάτρου (Κτίριο Ρεξ & Σικιαρίδειο) και τον προσεισμικό έλεγχό τους.

Για το εν λόγω έργο, το οποίο θα εκτελεσθεί στο πλαίσιο της πράξης «Sub. 3.14 Αναβάθμιση υποδομών και εξοπλισμού στα κτήρια-μνημεία του Εθνικού Θεάτρου στην Αθήνα (κτήριο Rex και Σικιαρίδειο)» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Απόφαση Ένταξης: υπ' αρ. πρωτ. 35407 ΕΞ 2023, ΥΠΟΙΚ 06.03.2023 - ορθή επανάληψη:  07.03.2023/ΑΔΑ:6ΓΡ2Η-ΩΜΗ του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και Τροποποίηση αυτής: υπ' αρ. πρωτ. 15489 ΕΞ 2024/30.01.2024/ ΑΔΑ:6ΦΡΚΗ-3ΛΩ) θα δημοσιευθεί, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, Διακήρυξη  διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία του ν.4412/2016 μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., www.promitheus.gov.gr), για την ανάδειξη αναδόχου. ​

Ημερομηνία:

21/03/2024 -

Τόπος:

  • Αθήνα, Αττικής

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Ημερομηνία Έκδοσης:

21/03/2024

Έτος:

2024
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις