Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Ανάρτηση μελέτης (Αρχιτεκτονική, Στατική και Η/Μ) και των αντίστοιχων τευχών δημοπράτησης για την κατασκευή του έργου «Επέκταση και Εκσυγχρονισμός του Αρχαιολογικού Μουσείου Χίου».

​Η Διεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων ανακοινώνει την ανάρτηση, στην ιστοσελίδα του ΥΠΠΟ, της μελέτης (Αρχιτεκτονική, Στατική και Η/Μ) και των αντίστοιχων τευχών δημοπράτησης για την κατασκευή του έργου «Επέκταση και Εκσυγχρονισμός του Αρχαιολογικού Μουσείου Χίου», στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 70 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η διακήρυξη και τα αντίστοιχα έγγραφα της διαδικασίας δημόσιας σύμβασης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του ανωτέρω έργου, καταχωρήθηκαν στις 06/03/2024 στο σχετικό ηλεκτρονικό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ - Δημόσια Έργα με συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 205170 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.​

 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις