Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΝΕΟ Α/Α ΕΣΗΔΗΣ (206106) ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

​Η Δ/νση Προστασίας και Αναστήλωσης Νεώτερων και Σύγχρονων Μνημείων ενημερώνει τουςενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, ότι με την υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/87049/28.02.2024 ΥπουργικήΑπόφαση, ο Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Δίκτυα ΥποδομώνΛειτουργικότητας», στο πλαίσιο του Υποέργου 1, της Πράξης «SUB. 1 - Νέα έργα υποδομής στο πρώηνΒασιλικό Κτήμα Τατοΐου» (ΟΠΣ ΤΑ: 5161718), με προϋπολογισμό 15.500.000,00€ συμπεριλαμβανομένουΦ.Π.Α., θα επαναληφθεί σε νέο αύξοντα αριθμό της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ, στον α/αΕΣΗΔΗΣ: 206106 με ταυτόχρονη ακύρωση του α/α ΕΣΗΔΗΣ 204382.Ο Διαγωνισμός θα επαναληφθεί μόνο ως προς το στάδιο υποβολής προσφορών στον νέοσυστημικό αριθμό με τροποποίηση των ημερομηνιών υποβολής προσφορών και αποσφράγισης ως εξής:Νέος α/α ΕΣΗΔΗΣ: 206106Νέα ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών: Τρίτη 05.03.2024 και ώρα 10:00π.μ.Νέα ημερομηνία αποσφράγισης: Τρίτη 05.03.2024 και ώρα 11:00π.μ.Κατα τα λοιπά ισχύουν οι όροι της Διακήρυξης με αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟ/533594/07.11.2023, ΑΔΑ:Ψ83546ΝΚΟΤ-ΙΗ5, ΑΔΑΜ: 23PROC013719503, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. πρωτ.ΥΠΠΟ/62300/14.02.2024, ΑΔΑ: 65ΥΗ46ΝΚΟΤ-141, ΑΔΑΜ:24PROC014262224 Απόφαση.Οι αποφάσεις και όλα τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας δημόσιας σύμβασης που είχανδημοσιευθεί στον α/α ΕΣΗΔΗΣ 204382 έχουν καταχωρηθεί αυτούσια στον νέο α/α ΕΣΗΔΗΣ στονηλεκτρονικό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ - Δημόσια Έργα στη Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr.Σχετική προκήρυξη δημοσιεύτηκε στο τεύχος ΕΕ SQ43/2024 (29.02.2024) με αριθμό δημοσίευσηςτης προκήρυξης: 126651-2024. ​

 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις