Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Ενημέρωση για τη συνέχιση του διαγωνισμού του έργου: «Δίκτυα Υποδομών Λειτουργικότητας», στο πλαίσιο της Πράξης «SUB. 1 - Νέα έργα υποδομής στο πρώην Βασιλικό Κτήμα Τατοΐου» (ΟΠΣ ΤΑ: 5161718).

​Σε συνέχεια της υπ’ αρ. 237/2024 Απόφασης του 6ου Κλιμακίου της ΕΑΔΗΣΥ (αρ. πρωτ.εισερχομένου: ΥΠΠΟ/42944/01.02.2024), σύμφωνα με την οποία απορρίπτεται η προδικαστική προσφυγήτου οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ» κατά των όρων της Διακήρυξης του ηλεκτρονικούδιαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία του αρ.27 του ν.4412/2016 μέσω του Εθνικού Συστήματος ΗλεκτρονικώνΔημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικήάποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του ενλόγω έργου, στο πλαίσιο του Υποέργου 1, της Πράξης «SUB. 1 - Νέα έργα υποδομής στο πρώην ΒασιλικόΚτήμα Τατοΐου» (ΟΠΣ ΤΑ: 5161718), με προϋπολογισμό 15.500.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/62300/14.02.2024 (ΑΔΑ:65ΥΗ46ΝΚΟΤ141, ΑΔΑΜ: 24PROC014262224) Απόφαση σχετικά με την άρση της αναστολής της διαγωνιστικήςδιαδικασίας και τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τις 27.02.2024 (ώρα10:00π.μ.) καθώς και της ημερομηνίας αποσφράγισης για τις 27.02.2024 (ώρα 11:00π.μ.).Οι ως άνω αποφάσεις και τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας δημόσιας σύμβασης έχουνκαταχωρηθεί στο σχετικό ηλεκτρονικό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ - Δημόσια Έργα στη Διαδικτυακή Πύλη(www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ στον Συστημικό Αύξοντα Αριθμό 204382​

 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις