Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Υπηρεσίες Τεκμηρίωσης και Ψηφιοποίησης Κινητών Μνημείων του Πρώην Βασιλικού Κτήματος Τατοΐου

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων διενεργεί Διεθνή Διαγωνισμό άνω των ορίων με ανοικτή  διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής προκειμένου να αναδειχθεί ανάδοχος του Υποέργου 3 «Υπηρεσίες ​Τεκμηρίωσης και Ψηφιοποίησης των λοιπών ομάδων κινητών μνημείων του πρώην βασιλικού κτήματος Τατοΐου» στο πλαίσιο του ενταγμένου έργου στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5149227) συνολικού προϋπολογισμού 430.400,00 € (πλέον ΦΠΑ 24%, 103.296,00 €).

Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 29.02.2024 και ώρα 13.00 

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού: 29.02.2024 και ώρα 13.00.​

Ημερομηνία:

29/01/2024 - 29/02/2024

Ώρα Έναρξης:

13:00

Τόπος:

  • Αθήνα, Αττικής

Σχετικά Αρχεία:

Ημερομηνία Έκδοσης:

29/01/2024

Έτος:

2024
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις