Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Γνωστοποίηση δημοσίευσης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΑΝΤΗΛΙΩΝ (ΒΕΜ)»

Σας γνωρίζουμε ότι, την 12/01/2024 δημοσιεύτηκε ηλεκτρονικός διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία του αρ.27 του ν.4412/2016 μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΑΝΤΗΛΙΩΝ (ΒΕΜ)», στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης Sub.3.23 «Στερέωση και αποκατάσταση του κτηρίου της πρώην Βιοτεχνίας Ελληνικών Μαντηλιών (ΒΕΜ), επί των ​οδών Πλαταιών 38 και Σφακτηρίας στο Μεταξουργείο και μετατροπή του σε Μουσείο Τυποβαφικής Τέχνης και Κέντρο Χειροτεχνίας του Υφάσματος», (ΟΠΣ ΤΑ: 5200248)με προϋπολογισμό 4.543.820,00€, πλέον Φ.Π.Α. 24% 1.090.516,80€, ήτοι συνολικού ποσού 5.634.336,80€ (ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας δημόσιας σύμβασης καθώς και η σχετική μελέτη καταχωρήθηκαν στον σχετικό ηλεκτρονικό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ - Δημόσια Έργα με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 205392 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

​ ​

Ημερομηνία:

12/01/2024 -

Τόπος:

  • Αθήνα, Αττικής

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Ημερομηνία Έκδοσης:

12/01/2024

Έτος:

2024
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις