Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Ανάρτηση μελέτης αποκατάστασης του έργου: “Sub. 3.23 Στερέωση και αποκατάσταση του κτηρίου της πρώην Βιοτεχνίας Ελληνικών Μαντηλιών (ΒΕΜ), επί των οδών Πλαταιών 38 και Σφακτηρίας στο Μεταξουργείο και μετατροπή του σε Μουσείο Τυποβαφικής Τέχνης και Κέντρο

Η Διεύθυνση Προστασίας και Αναστήλωσης Νεωτέρων και Σύγχρονων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν.4412/2016 (άρθρο 70), αναρτά στην ιστοσελίδα του ΥΠ.ΠΟ., την εγκεκριμένη (με την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/362236/14-11-2023, ΑΔΑ: ΨΦΝΘ46ΝΚΟΤ-43Β, Απόφαση), οριστική μελέτη αποκατάστασης (αρχιτεκτονική, στατική και Η/Μ) του χαρακτηρισμένου ως μνημείου κτηρίου της πρώην Βιοτεχνίας Ελληνικών Μαντηλιών (ΒΕΜ), επί των οδών Πλαταιών 38 και Σφακτηρίας στο Μεταξουργείο και μετατροπή του σε μουσειακό και πολιτιστικό χώρομελέτες, του Υποέργου 1 του Έργου με τίτλο "Sub. 3.23 Στερέωση και αποκατάσταση του κτηρίου της πρώην Βιοτεχνίας Ελληνικών Μαντηλιών (ΒΕΜ), επί των οδών Πλαταιών 38 και Σφακτηρίας στο Μεταξουργείο και μετατροπή του σε Μουσείο Τυποβαφικής Τέχνης και Κέντρο Χειροτεχνίας του Υφάσματος", με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ: 5200248, το οποίο έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση –NextGenerationEU.

Για το εν λόγω έργο θα δημοσιευθεί, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, Διακήρυξη  διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία του αρ.27 του ν.4412/2016 μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την ανάδειξη αναδόχου.

​ 

Ημερομηνία:

22/12/2023 -

Τόπος:

  • Αθήνα, Αττικής

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Ημερομηνία Έκδοσης:

22/12/2023

Έτος:

2023
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις