Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Ανάρτηση προμελέτης (Αρχιτεκτονική, Στατική και Η/Μ) για την μελέτη-κατασκευή του έργου «Ανέγερση κτιρίων για την προστασία και ανάδειξη του Ταφικού Τύμβου της Μικρής Δοξιπάρας - Ζώνης»

​Η Διεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων ανακοινώνει την ανάρτηση, στην ιστοσελίδα του ΥΠΠΟ, της προμελέτης (Αρχιτεκτονική, Στατική και Η/Μ) για την μελέτη-κατασκευή του έργου «Ανέγερση κτιρίων για την προστασία και ανάδειξη του Ταφικού Τύμβου της Μικρής Δοξιπάρας - Ζώνης», στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 70 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Το σύνολο των στοιχείων της διαδικασίας δημόσιας σύμβασης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του ανωτέρω έργου, καταχωρήθηκαν στις 30/06/2023 στο σχετικό ηλεκτρονικό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ- Δημόσια Έργα με συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 201350 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

Ημερομηνία:

30/06/2023 -

Τόπος:

  • Αθήνα, Αττικής

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Σχετικά Αρχεία:

Ημερομηνία Έκδοσης:

04/07/2023
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις