Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Ανάρτηση μελέτης και των αντίστοιχων τευχών δημοπράτησης για την κατασκευή του έργου «Εγκατάσταση πυρόσβεσης Αρχαιολογικού Χώρου Φιλίππων».

Η Διεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων ανακοινώνει την ανάρτηση, στην ιστοσελίδα του ΥΠΠΟΑ, της μελέτης και των αντίστοιχων τευχών δημοπράτησης για την κατασκευή του έργου «Εγκατάσταση πυρόσβεσης Αρχαιολογικού Χώρου Φιλίππων», στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 70 του Ν. 4412/2016.

Η διακήρυξη και τα αντίστοιχα έγγραφα της διαδικασίας δημόσιας σύμβασης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του ανωτέρω έργου, καταχωρήθηκαν στις 08/02/2023 στο σχετικό ηλεκτρονικό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ- Δημόσια Έργα με συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 195752 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.​

Ημερομηνία:

09/02/2023 -

Τόπος:

  • Φίλιπποι, Καβάλας

Σχετικά Αρχεία:

Ημερομηνία Έκδοσης:

09/02/2023

Έτος:

2023
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις