Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Προσωρινοί Πίνακες Αποτελεσμάτων (Κατάταξης και Αποκλειομένων) για την πλήρωση θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης για τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Τομέας Πολιτισμού) του ΥΠΠΟΑ (ΑΔΑ: ΨΝ3Χ4653Π4-ΜΒΓ)

Το Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.) του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Τομέα Πολιτισμού, γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο της αριθμ. ΥΠΠΟΑ/359326/25-07-2022 Προκήρυξης (ΑΔΑ: ΨΝ3Χ4653Π4-ΜΒΓ) για την πλήρωση πέντε (5) θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού Τομέα Πολιτισμού κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.3528/2007) όπως ισχύει, καταρτίσθηκαν από το Σ.Ε.Π., Πίνακας Κατάταξης ανά Διεύθυνση και Πίνακας Αποκλειομένων για τις ακόλουθες θέσεις ευθύνης:

  1.  Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών
  2.  Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, Μισθοδοσίας και Λοιπών Αμοιβών Τομέα Πολιτισμού
  3.  Διεύθυνση Προμηθειών και Υποδομών Τομέα Πολιτισμού
  4.  Διεύθυνση Εποπτευόμενων Φορέων, Χορηγιών και Δωρεών Τομέα Πολιτισμού
  5.  Υποδιεύθυνση Εκκαθάρισης Αποδοχών, Αμοιβών, Οδοιπορικών και Λοιπών Αποζημιώσεων

Κατά των Προσωρινών Πινάκων Αποτελεσμάτων επιτρέπεται η άσκηση Ενστάσεων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της παρούσας ανακοίνωσης στον διαδικτυακό τόπο του ΥΠΠΟΑ (ήτοι από 19-01-2023 έως 23-01-2023).

Η άσκηση των Ενστάσεων γίνεται:

  • μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στο: sep@culture.gr
    ή
  • με αποστολή συστημένης επιστολής απευθείας στο ΣΕΠ, στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΣΕΠ ΥΠΠΟΑ
Ένσταση για την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/359326/25-07-2022 (ΑΔΑ: ΨΝ3Χ4653Π4-ΜΒΓ) Προκήρυξη
Μπουμπουλίνας 20-22, τκ 10682 Αθήνα

 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις