Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του υπ. αρ. 1/2022 Διεθνή Δημόσιου Διαγωνισμού της Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων για την "Κατάρτιση Διαχειριστικών Σχεδίων Ελληνικών Μνημείων και Χώρων Παγκόσμιας Κληρονομιάς"

​Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας παραλαβής (ηλεκτρονικής υποβολής) των προσφορών του με αρ. 1/2022 τεύχους διακήρυξης Διεθνούς Δημόσιου Διαγωνισμού με την Ανοικτή Διαδικασία για την ανάθεση Συμβάσεων με προϋπολογισμό ανώτερο του ορίου εφαρμογής της Ενωσιακής Νομοθεσίας, για την υπηρεσία «Κατάρτιση Διαχειριστικών Σχεδίων Ελληνικών Μνημείων και Χώρων Παγκόσμιας Κληρονομιάς» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4412/2016, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αρχαιολογικών Χώρων και Μνημείων - Εκπόνηση Σχεδίων Διαχείρισης για τα εγγεγραμμένα μνημεία και χώρους της Ελλάδας στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO» της Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής (ηλεκτρονικής υποβολής) των προσφορών είναι η Δευτέρα 12/12/2022 και ώρα 11:00 π.μ. μετά τη λήξη της οποίας δεν είναι δυνατή η υποβολή προσφορών.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΟΠΣ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr:

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» για το διαγωνισμό με αριθ. ΕΣΗΔΗΣ 175867,1 (TMHMA Α): την Τρίτη 13/12/2022 και ώρα 09:00 π.μ.

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» για το διαγωνισμό με αριθ. ΕΣΗΔΗΣ 175868,1 (TMHMA Β): την Τρίτη 13/12/2022 και ώρα 09:10 π.μ.

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» για το διαγωνισμό με αριθ. ΕΣΗΔΗΣ 175870,1 (TMHMA Γ): την Τρίτη 13/12/2022 και ώρα 09:20 π.μ.

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» για το διαγωνισμό με αριθ. ΕΣΗΔΗΣ 175871,1 (ΤΜΗΜΑ Δ): την Τρίτη 13/12/2022 και ώρα 09:30 π.μ.

 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις