Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Διεθνής Δημόσιος Διαγωνισμός αρ. 1/2022 (Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων) για την "Κατάρτιση Διαχειριστικών Σχεδίων Ελληνικών Μνημείων και Χώρων Παγκόσμιας Κληρονομιάς"

Η παρούσα σύμβαση αποτελεί μέρος της ενταγμένης στο ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020 Πράξης με κωδ. MIS 5001546, η οποία στοχεύει στην εκπόνηση διαχειριστικών σχεδίων Ελληνικών Μνημείων/Χώρων Παγκόσμιας Κληρονομιάς, τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς (Κ.Π.Κ) της UNESCO και ειδικότερα των ακόλουθων μνημείων και χώρων:

1. Ναός Επικουρίου Απόλλωνα στις Βάσσες,

2. Ακρόπολη Αθηνών,

3. Αρχαιολογικός χώρος Δελφών,

4. Ιερό του Ασκληπιού στην Επίδαυρο,

5. Αρχαιολογικός χώρος Ολυμπίας,

6. Δήλος,

7. Πυθαγόρειο και Ηραίο Σάμου,

8. Αρχαιολογικός χώρος Αιγών (Βεργίνα),

9. Αρχαιολογικός χώρος Μυκηνών και Τίρυνθας,

10. Μετέωρα,

11. Παλαιοχριστιανικά και Βυζαντινά Μνημεία Θεσσαλονίκης,

12. Μεσαιωνική πόλη της Ρόδου,

13. Αρχαιολογικός χώρος Μυστρά,

14. Μονή Δαφνίου-Μονή Οσίου Λουκά-Νέα Μονή Χίου,

15. Ιστορικό κέντρο (Χώρα), Μονή Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου και Σπήλαιο Αποκάλυψης Πάτμου.

Η προς υλοποίηση υπηρεσία κατατάσσεται στους κωδικούς 85312320-8 (Υπηρεσίες παροχής συμβουλών) και 71351914-3 (Αρχαιολογικές Υπηρεσίες) του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) και διακρίνεται σε τέσσερα (4) τμήματα ως εξής:

ΤΜΗΜΑΤΑΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.ΑΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α
ΤΜΗΜΑ Α

Εκπόνηση Διαχειριστικών Σχεδίων για τα Εγγεγραμμένα στον ΚΠΚ μνημεία/χώρους:

1. Ναός Επικουρίου Απόλλωνα στις Βάσσες

2. Αρχαιολογικοί χώροι Μυκηνών-Τίρυνθας

3. Ιερό του Ασκληπιού στην Επίδαυρο

4. Αρχαιολογικός χώρος Ολυμπίας

5. Αρχαιολογικός χώρος Μυστρά

161.290,32200.000,00
ΤΜΗΜΑ Β

Εκπόνηση Διαχειριστικών Σχεδίων για τα Εγγεγραμμένα στον ΚΠΚ. μνημεία/χώρους:

1. Μεσαιωνική πόλη Ρόδου

2. Δήλος

3. Χώρα, Μονή Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου και Σπήλαιο Αποκάλυψης Πάτμου

4. Πυθαγόρειο και Ηραίο Σάμου

185.483,87230.000,00
ΤΜΗΜΑ Γ

Εκπόνηση Διαχειριστικών Σχεδίων για τα Εγγεγραμμένα στον ΚΠΚ. μνημεία/χώρους:

1. Αρχαιολογικός χώρος Αιγών (Βεργίνα)

2. Παλαιοχριστιανικά και Βυζαντινά Μνημεία Θεσσαλονίκης

3. Μετέωρα

145.161,29180.000,00
ΤΜΗΜΑ Δ

Εκπόνηση Διαχειριστικών Σχεδίων για τα Εγγεγραμμένα στον ΚΠΚ μνημεία/χώρους:

1. Ακρόπολη Αθηνών

2. Μονή Δαφνίου - Μονή Οσίου Λουκά - Νέα Μονή Χίου

3. Αρχαιολογικός χώρος Δελφών

153.225,81190.000,00​


H εκπόνηση ενός Διαχειριστικού Σχεδίου, η δημιουργία δηλαδή ενός ολοκληρωμένου συστήματος προστασίας των εγγεγραμμένων στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς αγαθών, συνιστά μία σύνθετη και απαιτητική εργασία, η οποία συναρτάται από πολλές και ποικίλες παραμέτρους, όπως π.χ. το είδος του μνημείου/χώρου, την έκτασή του, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες του, το πολιτιστικό και φυσικό του περιβάλλον κ.λπ. Σε κάθε περίπτωση, όμως, θα πρέπει να καταγράφει τις ανάγκες και τις δυνατότητες ενός χώρου/ μνημείου και ακολούθως να συστηματοποιεί τις δράσεις για την ολοκληρωμένη προστασία, συντήρηση και ανάδειξή του. Η διαδικασία εκπόνησης του Διαχειριστικού Σχεδίου περιλαμβάνει:

§ την τεκμηρίωση του συστήματος διαχείρισης

§  την αναγνώριση και αξιολόγηση των παραμέτρων που επηρεάζουν το μνημείο, θετικά ή  αρνητικά

§ την αναγνώριση των  ελλείψεων και προβλημάτων

§ τις προτάσεις δράσεων και παρεμβάσεων

§ το σχέδιο χρηματοδότησης

§ τους δείκτες παρακολούθησης υλοποίησης του Σχεδίου Διαχείρισης

§ τους τρόπους αξιολόγησης και ανατροφοδότησης του Σχεδίου Διαχείρισης

Ο ανάδοχος θα πρέπει, επί ποινή απόρριψης, να αναπτύξει ενδεικτικά στην τεχνική προσφορά του τη μεθοδολογία και τον τρόπο με τον οποίο θα ανταποκριθεί στις απαιτήσεις εκπόνησης των Διαχειριστικών Σχεδίων λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη τα κριτήρια βαθμολόγησης όπως αναπτύσσονται στο σημείο 2.3.2 της διακήρυξης. Θα συμπεριλάβει επίσης τον σχετικό προγραμματισμό εργασιών, καθώς και τον βασικό σκελετό ενός Σχεδίου Διαχείρισης.

Για την ανάθεση των παραπάνω θα διενεργηθούν τέσσερις διακριτοί διαγωνισμοί, ένας για κάθε τμήμα, στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ και θα υπογραφούν ισάριθμες συμβάσεις.

Προσφορές υποβάλλονται για μέχρι δύο τμήματα, και αφορούν στο σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας ενός εκάστου των τμημάτων. Αν ο ίδιος υποψήφιος ανάδοχος υποβάλει προσφορές για περισσότερα από δύο τμήματα απορρίπτονται όλες ως μη κανονικές.

Ο μέγιστος αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2). ​

Η διάρκεια κάθε σύμβασης ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου καθώς και των παραδοτέων δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της διακήρυξης με αρ.1/2022 της ΔΙΠΚΑ.

Οι συμβάσεις θα ανατεθούν με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής (ηλεκτρονικής υποβολής) των προσφορών είναι η Παρασκευή 25/11/2022 και ώρα 11:00 π.μ. μετά τη λήξη της οποίας δεν είναι δυνατή η υποβολή προσφορών.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΟΠΣ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr​:

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» για το διαγωνισμό με αριθ. ΕΣΗΔΗΣ 175867 (ΤΜΗΜΑ Α): την Δευτέρα 28/11/2022 και ώρα 09:00 π.μ.

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» για το διαγωνισμό με αριθ. ΕΣΗΔΗΣ 175868 (ΤΜΗΜΑ Β): την Δευτέρα 28/11/2022 και ώρα 09:10 π.μ.

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» για το διαγωνισμό με αριθ. ΕΣΗΔΗΣ 175870 (ΤΜΗΜΑ Γ): την Δευτέρα 28/11/2022 και ώρα 09:20 π.μ.

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» για το διαγωνισμό με αριθ. ΕΣΗΔΗΣ 175871 (ΤΜΗΜΑ Δ): την Δευτέρα 28/11/2022 και ώρα 09:30 π.μ.
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις