Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων : Υποστηρικτικές Εμπειρογνωμοσύνες για τη δημιουργία γνωσιακής βάσης

H Διεύθυνση Νεώτερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς  διενεργεί ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων με τίτλο "Υποστηρικτικές Εμπειρογνωμοσύνες για τη δημιουργία γνωσιακής βάσης" στο  πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ (ΟΠΣ 5074690), προϋπολογισμού 144.511,29€ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η επιλογή αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει να εκπονήσει με βάση την επιστημονική βιβλιογραφία και τις διεθνείς καλές πρακτικές έντεκα εξειδικευμένες εμπειρογνωμοσύνες - οδηγούς που θα αποτελέσουν τη γνωσιακή βάση για επιμέρους θέματα  οργάνωσης και λειτουργίας των μουσείων, και ειδικότερα στους τομείς α) της μουσειακής διοίκησης και λειτουργίας, β) της διαχείρισης των συλλογών και της εκπόνησης μουσειολογικών και μουσειογραφικών μελετών, γ) της εκπόνησης μελετών σκοπιμότητας και σχεδίων βιωσιμότητας και της ανάπτυξης πόρων, δ) της συντήρησης των συλλογών με έμφαση στην προληπτική συντήρηση, ε) της προσβασιμότητας, φυσικής και διανοητικής των μουσειακών οργανισμών, στ) της ψηφιακής στρατηγικής, ζ) της ανάπτυξης του εθελοντισμού, η) της επίτευξης του στόχου του Πράσινου μουσείου, θ) της έρευνας κοινού, της επικοινωνίας και του πολιτιστικού μάρκετινγκ, ι) της διαχείρισης έκτακτων καταστροφών, ια) της ανάπτυξης του κοινωνικού και εκπαιδευτικού ρόλου του μουσείου.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 144.511,29€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: € 179.194,00).

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Ημερομηνία:

18/10/2022 - 18/11/2022

Τόπος:

  • Αθήνα, Αττικής

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Σχετικά Αρχεία:

Ημερομηνία Έκδοσης:

21/10/2022

Έτος:

2022
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις