Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Υπηρεσίες τεκμηρίωσης και ψηφιοποίησης των κινητών μνημείων του Πρώην Βασιλικού Κτήματος Τατοΐου

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων διενεργεί διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, προκειμένου να αναδειχθεί ανάδοχος του υποέργου 1 «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ», στο πλαίσιο του ενταγμένου έργου στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5149227)

Συνολικός προϋπολογισμόε: 156.780,00€ (χωρίς ΦΠΑ) / 194.407,20€ (με ΦΠΑ).

CPV: 79131000-1, 79961000-8

Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 25-10-2022 και ώρα 11:00

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού: 25-10-2022 και ώρα 13:00.

Διάρκεια έργου: 9 μήνες​

 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις